– annonse top –

To privatpersoner og Våler kommune i Hedmark ønsker å skyte en ulv som skal ha skadet ei bikkje.

Fylkesmannen i Innlandet har imidlertid gitt avslag på en søknad fra Våler kommune om felling av ulv.

Den 12. november ble ei bikkje skadd i møte med ulv, heter det i et vedtak fra Fylkesmannen i Innlandet. I vedtaket viser Fylkesmannen til at forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark er delt inn i to ulike forvaltningsområder. Søknaden der felling var ønsket, ligger innenfor grønt om råde, der myndighetene har bestemt at beitedyr skal prioriteres. Og i følge Fylkesmannen er området der ulven holder til, et viktig beiteområde.

– annonse inline –

– Det er gjort skade på en hund i området, men det foreligger ingen andre skader på husdyr i området. Det er både storfebesetninger og enkelte småfebesetninger i området, men beitesesongen er avsluttet for i år, og det går nå ikke husdyr på fritt beite i området. Det er flere hester på inngjerdet område i grenda. I tillegg er det flere besetninger med storfe som holdes i hus med åpen vegg, eller som går fritt ut og inn i kve.

«En hund har blitt skadd, og det er en viss risiko for flere skader på hund. Ulven har også beveget seg nær inngjerdet område med hest, og her også er det en viss risiko for at det kan oppstå skade. Fylkesmannen vurderer at skadepotensialet er begrenset, jf. rovviltforskriftens § 9 c. Fylkesmannen anser at det ikke er grunnlag for å tillate skadefelling, og at andre tiltak bør prøves. Vi har derfor vært i kontakt med Statens naturoppsyn og bedt dem gjennomføre et forsøk på å forstyrre/ skremme dyret slik at det beveger seg vekk fra bygda.»

Fylkesmannen i Innlandet har på dette grunnlaget avslått søknaden om skadefelling av ulv i Våler kommune og tilgrensede områder.

– annonse bottom –