– annonse 2 –

Manglende kompetanse, vilkår som ikke er oppfylt, bryter mot nasjonal og internasjonal lov og manglende hjemmel. Det er noen av argumentene for å unngå felling av ulv utenfor ulvesonen.

NOAH – for dyrsrettigheter har klaget på et vedtak om kvote for lisensfelling av ulv uten for ulvesona for 2020 til 2021. Årsaken er at rovviltnemnda for Østlandet i august besluttet en kvote for lisensfelling av 12 ulver.

– Annonse 3 –

Konfliktdrivende

– Innledningsvis vil NOAH uttrykke stor bekymring over manglende kompetanse hos rovviltnemndene i region 4 og 5. Nemndene har vist uvitenhet om regelverket om lisensfelling av ulv ved å fatte dette vedtaket. I tillegg fortsetter rovviltnemndene å henvise til bestandsmål som selvstendig grunnlag for skyting av ulv og å argumentere ut i fra de skarpe grensene til ulvesonen uten hensyn til rovviltforskriften, naturmangfoldloven og viltloven. Dette er meget konfliktdrivende, skriver NOAH i sin klage datert 18. september.

NOAH mener at det ikke bør tillates skyting av ulv utenfor ulvesonen fordi de mener vilkårene for lisensfelling av 12 ulver utenfor ulvesonen ikke er oppfylt. Dette begrunner de med at vilkåret om at lisensfelling ikke truer bestandens overlevelse ikke er oppfylt. Her viser de til naturmangfoldloven. De mener at vurdering av andre tilfredsstillende løsninger ikke er oppfyllt.

Flere lovbrudd

NOAH mener at vedtaket strider mot nasjonal og internasjonal lov – §§ 4, 5, 8, 9, 10 og 18 i naturmangfoldloven, Grunnlovens § 112 og artikler 2, 6 og 9 i Konvensjon om vern av ville europeiske planter og dyr, og deres naturlige leveområder (Bern-konvensjonen) – og bør omgjøres slik at det ikke tillates noen lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen, sier organisasjonen i klagen.

Dersom alle ulvene utenfor ulvesonen skytes mener de at det ikke gis rom for vandring, noe de mener ulvebestanden er helt avhengig av for å overleve.

– Bestandsmålet for ulv, som etter NOAHs oppfatning bør anvendes som et minimumsmål og ikke som et maksimumsmål, er satt slik at ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Det var opprinnelig ikke ment at prinsippet om geografisk differensiert forvaltning skulle anvendes slik at det ikke kan forekomme ynglinger i det hele tatt utenfor ulvesonen, skriver leder Siri Martinsen i organisasjonen.

Verdifulle dyr skutt

– I tillegg kommer det svært alvorlige at det i liten til ingen grad tas hensyn til genetisk verdifulle dyr. Senest i 2018 ble to ulver med viktige gener skutt. Likeledes ble det skutt 2 dyr i 2017 som også bar viktige gener. Dette var ulver som Sverige hadde fulgt tett og prøvd å beskytte – inntil de vandret inn i Norge og ble skutt. Det er en uholdbar situasjon og en særdeles uforsvarlig forvaltning. Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen setter ulvebestandens overlevelse i fare, siden det er høy sannsynlighet for at genetisk viktige dyr skytes. NOAH mener derfor at det ikke bør tillates lisensfelling utenfor ulvesonen, siden det vil true bestandens overlevelse på lang og kort sikt.

Ingen skader på beitedyr

De poengterer at det ikke har oppstått skader på beitedyr utenfor ulvesonen på en slik måte at man kan rettferdiggjøre felling av ulv utenfor ulvesonen. De mener dessuten at det er vesentlige mangler i faktagrunnlaget. De mener at argumentasjonen bygger på generelle og vage uttrykk som «den samlede belastningen», «negative virkningene knyttet til konfliktnivået», «manglende tillit» og «manglende forutsigbarhet». Disse brukes uten noen henvisning til datagrunnlag eller noen reell avveining av alle de relevante hensynene. NOAH mener at dette utgjør et vesentlig brudd på utredningsplikten i § 17 første ledd i forvaltningsloven og at vedtaket bygger på feil faktum.

Flere dyr

– NOAH mener at det heller bør åpnes for yngling av ulver i blå sone utenfor ulvesonen, siden dette vil øke forutsigbarhet på grunn av ulvens forutsigbare områdebruk, skriver leder i NOAH, Siri Martinsen i klagen.

– Dette vil igjen kunne gi større mulighet til å fokusere på tiltak som er rettet mot å legge til rette for sameksistens med ulv som etter hvert vil føre til lavere konfliktnivå. NOAH vil understreke at effektiv konflikdemping ikke bare dreier seg om å få ned den faktiske skaden (på for eksempel beitedyr), men om å øke toleransen for tilstedeværelsen av ulv. Dette bør innebære aktivt engasjement på lokalt, regionalt og sentralt nivå for å øke forståelse og aksept for ulv og andre rovdyr, noe som også vil hjelpe med å håndtere problematikken rundt opplevelse av frykt og utrygghet hos de som eventuelt føler dette.

– annonse 4 –
Forrige artikkelFant trikiner hos villsvin
Neste artikkelMener hunder mot ulv er positivt