Regjeringen ønsker å fremmet et forslag om at kommunale regler for ferdsel etter friluftsloven ikke skal måtte stadfestes av fylkesmannen.

Likevel skal det fortsatt være mulig å klage på regler for ferdsel som kommunene fastsetter. Klima- og miljødepartementet foreslår å oppheve dagens krav om at fylkesmannen må godkjenne kommunalt vedtatte regler for ferdsel i utmark, ferdsel på vei eller sti i innmark, ferdsel på visse friluftsområder og sperring av spesielt utsatte områder. Dette er en oppfølging av kommune- og regionreformen.

– Annonse 3 –

Les mer i pressemelding fra departementet.