– Annonse AMP –
Hjem Nyheter Får jakte på reinsdyr som eies av virksomheter

Får jakte på reinsdyr som eies av virksomheter

Bildet er tatt av Наталья Коллегова fra Pixabay Illustrasjonsfoto.

Regjeringen har bestemt at det er blitt lov å jakte på rein som eies av virksomheter.

Ifølge en kongelig resolusjon fastsatt den 31. januar 2020 er det med hjemmel i dyrevelferdsloven blitt tillatt å jakte på reinsdyr som eies av virksomheter. Dette har skjedd etter at Landsbruks- og matdepartementet har fremmet forslaget.

I «Forskrift om jakt på reinsdyr som eies» går det fram at jakt på reinsdyr som er eiet av virksomheter og som driver i tråd med konsesjon gitt av departementet, har blitt lovlig.

Dette gjelder reinsdyr som ikke utgjør en del av villreinstammene, og som har gått fritak fra merkeplikten etter reindriftsloven.

I forskriften går det fram at jakta skal utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte i tråd med dyrevelferdsloven.

I forskriften heter det:

«Jakt skal utøves på slik måte at dyr ikke utsettes for unødige lidelser. Herunder må følgende vilkår være oppfylt:

1)Utøver av jakt må ha fylt 18 år, ha bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjakt i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 5, § 8 og § 18,
2)Dersom konsesjonshaver ønsker å tillate opplæringsjakt, må vilkårene i § 6 i den samme forskriften oppfylles, og
3)Bruk av våpen og ammunisjon må skje i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 15 og § 16.

Under jakten skal følgende dokumentasjon medbringes: Gyldig våpenkort og dokumentasjon for bestått jegerprøve og skyteprøve for storvilt.

Jegere har plikt til å la seg kontrollere av politi, Statens naturoppsyn, Mattilsynet og representanter for konsesjonshaver.

Ved skadeskyting av rein gjelder bestemmelsene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 27 og § 28 så langt de passer.»

Mattilsynet skal føre tilsyn med denne nye jakta, og kan fatte nødvendige enkeltvedtak. Dyrevelferdsloven bestemmelse om overtredelse gjelder:

«Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven eller vedtak gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

Grov overtredelse straffes med fengsel inntil 3 år. Ved vurdering av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger, og graden av utvist skyld.»

INGEN KOMMENTARER

Exit mobile version