– Ny rødliste viser at det haster å øke beskyttelsen av ville dyr

Foto: Pixabay

Artsdatabankens foreløpige rødliste viser at én tredjedel av norske pattedyrarter nå er rødlistet. For fugler blir 14 nye arter rødlistet, og 21 får en dårligere status – langt høyere tall enn de som får en bedre status. NOAH mener tallene må føre til sterkere vern for en rekke arter. 

– annonse artikkel –

Når ny foreløpig rødliste viser at flere norske pattedyr og fugler sliter – og til og med villaksen nå klassifiseres som nær truet – mener NOAH dette må få følger for regelverket og reduksjon av jakt. I år er både jakttidsforskriften og viltloven under revidering – og større beskyttelse av dyrene som utsettes for jakt er helt nødvendig.

Storskarv og heilo nær truet

– Artsdatabanken viser at de «jaktbare» artene storskarv og heilo nå er nær truet, og ærfugl og svartand har fått dårligere status og er nå sårbare. Dette må bety at disse artene ikke lenger bør utsettes for jakt. NOAH registrerer også at rypene nå er ute av rødlisten – til tross for at antallet par ikke er endret siden rødlistingen i 2015. Fjellrypa har dessuten nedgang siste fire år. NOAH er svært skeptisk til at man tar rypene av rødlista kun fordi det ikke er ytterligere nedgang – disse fuglene er også svært sårbare for klimaendringer og det er hardt press fra jaktinteresser for økt utnytting av fuglene, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

Vanlige arter rødlistet

NOAH registrerer også at arter som oppleves som «vanlige» nå er rødlistet:

– Gråspurven er nå nær truet. Det samme er gråmåke. Dette underbygger advarslene fra internasjonale miljøforskere; klimaendringer gjør mange arter svært sårbare, og all avliving av ville dyr vil bidra til å øke trykket på artene. Måkearter har tradisjonelt vært svært utsatt for skadefelling – et stort antall av artene er nå på rødlista. NOAH ser også at villrein er nær truet, og dette bør få følger for hvordan man håndterer situasjonen med CWD og jakten i seg selv. NOAH ser også at flere kystsel har kommet på rødlisten, og dette må også få konsekvenser for jakten, sier Martinsen.

De ville dyrene forsvinner

NOAH mener at myndighetene nå må ta naturkrisen på alvor:

– Vi ser den samme trenden i Norge som i resten av verden; de ville dyrene forsvinner i stadig større grad. Dette må få politiske konsekvenser: Man bør fjerne alle økonomiske insentiver for å skyte dyr; jakt som fritidsaktivitet må reduseres. Truede dyr må ikke holdes nede på truet nivå – slik myndighetene gjør med de store rovdyrene. Videre må Norge nå ta ansvar for å beskytte natur; det er svært kritikkverdig at Norge ikke er med i avtalen om å beskytte 30 prosent natur, og at det er tillatt med både beite og jakt i nasjonalparker. Skogpolitikken er også svært kritikkverdig; vi trenger ikke mer industriskog, men mer gammelskog for å stagge artsutryddelsen. Siste, men absolutt ikke minst; klimaendringene må tas på reelt alvor – dette inkluderer reduksjon i kjøttkonsum- og produksjon som er en av de største årsakene til klimautslipp, men som får så godt som null politisk oppmerksomhet, sier Martinsen.

– annonse nede –
KildeNOAH – for dyrs rettigheter