Ny regjering vil skyte flere rovdyr

Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av steve felberg fra Pixabay

Den nye regjeringen utgått fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil at det skal skytes flere rovdyr i Norge. Såkalte «moderne jaktmetoder» skal effektivisere lisensjakten på jerv.

Det går fram av regjeringserklæringen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– annonse artikkel –

Sp-leder Trygve Slagsvoll Vedum sier til NRK at den nye regjeringen skal lytte mer på de som blir berørt av rovdyr.

I erklæringen heter det at regjerignen skal føre en mer restriktiv rovdyrpolitikk. Regjeringens rovdyrpolitikk bygger på rovviltforlikene, den todelte målsettingen og Bernkonvensjonen.

Regjeringen bygger på den lokale forvaltningsmodellen som ble nedfelt i rovviltforliket, og vil styrke de regionale rovviltnemndenes
rolle. Det skal legges avgjørende vekt på nemndenes avgjørelser.
Regjeringen vil:

– Sikre at bestandsmålene faktisk følges opp. Når en bestand ligger over bestandsmålet, skal
den forvaltes i tråd med det bestandsmålet som til enhver tid er vedtatt av Stortinget.

– Innrette praktiseringen av rovviltforliket slik at kvoter på lisensfelling tas ut i samsvar med
vedtak, og at beiteprioriterte områder blir respektert ved at skadegjørere blir felt uten
ugrunnet opphold. Det skal ikke etableres forvaltningsmessige ordninger som ikke har
hjemmel i lov eller politiske vedtak.

– Effektivisere lisensjakt på jerv med mer moderne jaktmetoder.

– Utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn, med mål om å redusere
belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.

– Fjerne intervallmål. Bestandsmål skal defineres som både minimums- og maksimumsmål.
Ved skade skal det gis raske og effektive fellingstillatelser med lengre varighet utenfor
rovdyrsoner.

– Gjennomføre en bedre og sikrere telling av de ulike rovdyrbestandene.

– annonse nede –