Norske og svenske fjellrever finner hverandre over riksgrensen

fjellrev
Foto: Jason Roberts
– annonse top –

Den første felles overvåkningsrapporten for fjellrev i Norge og Sverige viser en god vekst i den skandinaviske bestanden og at norske og svenske fjellrever igjen finner hverandre på tvers av grensen.

– Fjellrevbestanden i Skandinavia er i bedring og hadde et godt år i fjor. Skal vi gi denne kritisk truede arten en framtid i Skandinavia er vi avhengig av samarbeid med Sverige og da er det viktig med et felles kunnskapsgrunnlag, sier Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

– annonse inline –

I 2018 ble det dokumentert 114 ynglinger av fjellrev i Sverige og Norge. 58 av disse var i Norge, mens 56 var i Sverige. Ut fra antall kull, individidentifikasjoner via DNA, samt observasjoner er det gjort et anslag på minimum 304 voksne individer i den skandinaviske bestanden i 2018. Av disse er det identifisert 192 individer i Norge og 112 individer i Sverige. Det melderMiljødirektoratet i en pressemelding.

Resultatet fra overvåkingen er sammenstilt i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og svenske Naturhistoriske riksmuseet (NRM) på oppdrag fra Naturvårdsverket i Sverige og Miljødirektoratet.

Vekst og utveksling

Data fra Skandinavia siden år 2000 dokumenterer en god vekst i fjellrevbestanden. Arten var begrenset til noen få fjellområder, og det er antatt at bestanden var på rundt 40-60 individer.

Flere gode smågnagerår og gode effekter av bevaringstiltak i begge land har medført at bestanden har økt i antall og utbredelse. Bestanden teller ifølge overvåkingsrapporten i dag minimum 304 individer.

Denne positive utviklingen bekreftes av at det har blitt mer utveksling av individer mellom delbestandene på svensk og norsk side, særlig i områdene mellom Snøhetta og Helags, Junkeren-Vindelfjällen og Saltfjellet-Arjeplog.

– Det er utrolig gøy å se at fjellrevene igjen finner hverandre på tvers av de forskjellige områdene – også på tvers av landegrensen. Det var nettopp den manglende utvekslingen av individer mellom fjellrevområder som førte til at bestanden ikke tok seg opp igjen da den ble fredet på 30-tallet, sier Myklebust.

Viktig for å evaluere og planlegge tiltak

Norge og Sverige har som et resultat av felles handlingsplan for fjellrev (2017) etablert en felles metodikk for overvåking av fjellrev. Fra og med 2018 er metodikken benyttet i begge land og for første gang er det mulig å presentere data for et større område uavhengig av nasjonsgrensen.

Felles metode sikrer at resultatene er entydige og sammenlignbare. Antall kull, kullstørrelser, gjenfunn av individer gjennom DNA-analyser og observasjoner er sentral informasjon for å evaluere bevaringstiltakene i begge land. Slike data er også viktig for å planlegge eventuelle nye bevaringstiltak.

– Fjellreven er kritisk truet i Norge og sterkt truet i Sverige. Et overordnet mål i begge land er å bedre statusen på rødlista. Felles bestandsstatus for hele Skandinavia gir et godt grunnlag for framtidige rødlistevurderinger, sier Myklebust.

– annonse bottom –