– annonse top –

NOAH reagerer på at Klima- og miljødepartementet ville ikke ta stilling til hvorvidt rovviltnemndene i region 4 og 5 hadde myndighet til å utvide lisensfellingskvoten på ytterligere fire ulv utenfor ulvesonen. Isteden utvidet de denne kvoten selv.

– annonse inline –

Rovviltnemndene i region 4 og 5 utvidet kvoten i slutten av januar med den hensikt å skyte mest mulig vandrende ulv utenfor ulvesonen. NOAH påklaget raskt vedtaket til Klima- og miljødepartementet, melder NOAH i en pressemelding.

Departementet la til grunn at det kan skytes omtrent 35 individ i Norge for å opprettholde den norske bestanden på samme nivå som i 2018. 

NOAH mener at det å ha et mål om nulltilvekst av en ulvebestand som er kritisk truet tyder på at norske myndigheter har en dårlig forståelse av sitt ansvar for å beskytte naturmangfoldet. I tillegg er jakt på ville dyr mens de yngler svært uetisk og imot naturmangfoldloven.

– Det er ikke mulig å ta en faglig vurdering seriøst når det uttales at skyting av 33 ulver ut ifra 49-51 helnorske ulver ikke vil true ulvebestandens overlevelse. Med dette har departementet nok engang bekreftet at norske myndigheter prioriterer næringen framfor å beskytte truede rovdyr. Dette er i strid med Bernkonvensjonen som krever at økologiske hensyn bør komme først, sier Siri Martinsen, leder og veterinær i NOAH.

Departementet uttaler at lisensfellingskvotene kun kan endres underveis i jaktperioden dersom det foreligger vesentlige grunner, og at oppdaterte bestandstall kan være en slik grunn. NOAH mener at å oppjustere kvoter underveis strider med forsvarlig naturforvaltning, og tar ikke hensyn til at svingninger i en liten bestand er normalt. Det kan også oppstå andre tap blant annet som følge av ulovlig jakt.

Departementet understreker i tillegg at endrede kvoter ikke kan iverksettes før klagene er behandlet – dette av hensyn til reell og aktuell klagebehandling. I lys av denne uttalelsen er det skuffende at departementet ikke valgte å sette ned foten og utsette iverksettelsen av rovviltnemndas vedtak. Dette også i lys av at departementet var i tvil om rovviltnemnda hadde vedtaksmyndighet. To ulver var allerede skutt før klagene var behandlet. 

– Vi ser en konfliktdrivende utvikling der de regionale rovviltnemndene ikke respekterer de grenser som er satt i lovverket. Nemndene tester og presser stadig disse grensene for å skyte flest mulig rovdyr. Situasjonen er ute av kontroll og det er på tide å revidere systemet, sier Martinsen.

– annonse bottom –