– Noen områder må skjermes sterkere

Foto: Pixabay
– annonse top –

Jæren landskapsvernområde har etablering av en ny besøksstrategi ute på høring, og der ønsker Norsk ornitologisk forening neon endringer før de kan være helt fornøyde.

Naturvernkontakt i Rogland-avdelingen av Norsk ornitologisk forening, Ståle Opedal, mener at noen områder etter deres mening må skjermes sterkere enn anført i utkastet til strategi. De er særlig opptatt av tiltak som kan skjerme viktige fuglelokaliteter på land og til sjøs. Det gjelder spesielt de åtte eksisterende områdene med fuglefredning.

– Ett av disse områdene er Revtangen. Utfordringsbildet her preges av mer forstyrrelser til sjøs og på land i det som er et ikonisk sted for fugleinteresserte, så her er det rom for kraftige forbedringer for å ivareta de verneverdiene man ønsker å beskytte. Muligheten for å sette opp et fugletårn, eventuelt i kombinasjon med museets eksisterende bygg som brukes til lagring av fangstruser og til ringmerking, bør utredes. I vårt høringssvar tar vi for oss alle fuglefredningsområdene, og vi håper våre synspunkt blir tillagt nødvendig vekt, skriver han på NOFs hjemmeside.

– annonse inline –

«At utkastet legger opp til en mer differensiert forvaltning av verneområdet, der det intensivt legges til rette for besøk nær hovedinnfallsportene, mens andre områder mer effektivt skjermes, er bra. Der verneverdiene er i konflikt med tilrettelegging for besøkende, må verneverdiene få prioritet. Et effektivt tilsyn med at vernebestemmelsene faktisk blir overholdt er nødvendig.

For å nå målene som settes vil en framdriftsplan med milepæler som sier noe om når tiltak skal realiseres, være et godt verktøy. Med en 6-årig planleggingshorisont er det uklart når ulike tiltak er planlagt implementert. Skal dokumentet bli et effektivt styringsverktøy er det behov for en framdriftsplan. Vi må også kunne forvente klare mål om forbedring av verneområdene. Bedre skjerming av sårbare områder, og mer innsats for restaurering av tidligere mye brukte hekkeområder, som for eksempel Børaunen, kan bety at ikke bare truslene reduseres, men også at naturverdiene styrkes.»

– Oppsummert tror vi besøksstrategien kan bli et godt styringsverktøy for bedre besøksforvaltning i Jæren landskapsvernområde. Vi har i våre merknader pekt på tiltak i noen områder som etter vår mening bør skjermes sterkere enn anført i strategien. Vi vil understreke viktigheten av at tiltakene blir evaluert, og at det blir gjennomført effektivt tilsyn med at vernebestemmelsene faktisk blir overholdt, skriver naturvernkontakt Ståle Opedal i NOF Rogaland i sitt Fylkesmannen i Rogaland.

Her kan du lese hele innspillet fra NOF i Rogaland.

– annonse bottom –