NOAH fikk stoppet utsetting av fugl

Foto: Pixabay

NOAH har fått medhold i at det ikke skal settes ut fasan og rapphøns for jakttrening.

I flere år har NOAH jobbet for å stanse oppdrett og utsetting av fugler for å trene jakthunder. Fuglene påføres store lidelser, og overlever ikke utsettingen. I år har Miljødirektoratet endelig konkludert at aktiviteten er i strid med loven, og stanser oppdrett og utsetting av fugler for jakttrening.

– annonse artikkel –

Over flere år har fasaner og rapphøner blitt avlet opp i fangenskap kun for å settes ut til jakthundtrening. Med myndighetenes velsignelse har fuglene blitt sluppet i det fri, jaget av jakthunder og deretter dødd av sult og kulde i en natur de ikke er tilpasset. NOAH har i lang tid forsøkt å sette en stopper for dette. Nå har Miljødirektoratet avslått alle søknader om utsetting av fasan og rapphøner av hensyn til dyrevelferd og naturmangfold. Det melder NOAH i en pressemelding.

– NOAH er svært glade for at Miljødirektoratet endelig tar hensyn til både forskning og faktiske forhold som viser at dyrelidelsene ved denne aktiviteten er store. Det er absurd at dette har vært tillatt, da det er klart i strid med dyrevelferdsloven. Det er åpenbart at en hobbyaktivitet som jakthundtrening ikke kan forsvare slike dyrelidelser, og NOAH mener det er svært positivt at direktoratet nå fastslår dette. Endelig blir dyrevelferds- og naturmangfoldsloven respektert av forvaltningen i denne saken, uttaler veterinær Siri Martinsen i NOAH.

NOAH har reagert på at Miljø- og klimadepartementet tidligere har hevdet at hensyn til dyrevelferd ikke var relevant i vurdering av utsettingene. I 2018 klaget NOAH og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) inn dette forholdet for Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen slo fast at dyrevelferdshensyn kan være grunnlag til å avslå søknader om utsetting. 

– NOAH og NOF fikk fullt medhold hos Sivilombudsmannen i at dyrevelferd for fuglene er et høyst relevant hensyn. Nå legger også Miljødirektoratet til grunn at dette er et vektig hensyn. Det skulle bare mangle – dyrevelferdsloven er ikke bare til pynt. Også naturmangfoldloven understreker dyrevelferdshensynet. Endelig blir denne uetiske behandlinger av fugler stoppet, sier Martinsen.

Miljødirektoratet skriver i vedtakene: «Miljødirektoratet har vurdert utsettinger av fasan og rapphøne i Norge til formålet jakthundtrening i lavland. Vi vurderer at slik utsetting vil medføre vesentlige uheldige følger for de utsatte fuglene. Risikoen for unødige dyrelidelser veier tyngre enn nytten ved den omsøkte hundetreningen.» Videre skriver direktoratet: «Det er ikke i henhold til gode dyrevelferdsmessige prinsipper å akseptere trening på utsatte fugler.»

– annonse nede –