– annonse top –

NOAH – for dyrs rettigheter – reagerer sterkt på at faktisk.no sprer villedende informasjon knyttet til utryddelse av bjørn.

Faktisk.no har fått noen spørsmål fra folk som har stusset over uttrykk som brukes i forbindelse med truede arter. Nylig hadde NOAH gående en Facebook-kampanje om dyr som står i fare for å forsvinne, de såkalte rødlistede artene.

– annonse inline –

Det har faktisk.no stilt noen spørsmål om, samtidig som NOAH reagerer sterkt på at faktisk.no mener det er feil å uttale at en sterkt truet art per definisjon forsvinner, altså en art med «særlig høy risiko for å dø ut», i følge NOAH.

– NOAH reagerer sterkt på at Faktisk mener det er misvisende å informere om at en sterkt truet art forsvinner. På Faktisk Facebook-side reagerer også publikum på dette. Faktisk svarer med følgende: “Påstanden til NOAH er: «Bjørnene forsvinner». At noe forsvinner betyr at det blir borte, og at denne prosessen er pågående. Da spiller utviklingen de siste årene en vesentlig rolle. Når denne har vært stabil, konkluderer vi med at påstanden er misvisende.”

NOAH omtaler saken slik på sine egne hjemmesider:

«Faktisk begrunner det altså med at antallet har vært “nokså stabilt de siste årene” – men når en art har et stabilt svært lavt nivå og en stabil svært høy risiko for å dø ut, betyr det faktisk at den forsvinner. NOAHs poeng er at utryddelse av en art må ses i et lengre perspektiv enn ti individer mer eller mindre sammenlignet med i fjor, og at en bestand på ca. 100 bjørner i et økologisk perspektiv absolutt er i ferd med å forsvinne. Det er ikke “positivt” at det er stabilt lavt nivå. Faktisk.no ser bort i fra økologisk fagkunnskap, og faktasjekker påstander om økologi ut ifra en manglende forståelse for hva økologi og biologi er.

I svar til publikum begrunner Faktisk sin påstand med at bjørnen har vært “stabil” (altså stabilt sterkt truet og på lavt nivå) de siste årene. I artikkelen er begrunnelsen imidlertid at “Andelen binner øker i Norge. Dette øker sjansen for at populasjonen vokser, og at bestandsmålet oppnås.” Men for det første er det ikke “andelen” binner som er avgjørende – den øker også om “andelen” hannbjørner skytes. Det avgjørende er antallet etablerte binner – noe Artsdatabanken har følgende å si om: “ingen av de fem isolerte binneforekomstene i Norge er levedyktige i dag”. For det andre vil heller ikke oppnåelse av et lavt bestandsmål (13 ynglinger) som tolkes som maksimumsmål, og dømmer bjørnen til truet status, være grunn til å si at den ikke forsvinner. Og for det tredje er det bjørnens helhetlige situasjon, ikke kun antall eller “andel” binner, som avgjør om vekst er sannsynlig. Mens Faktisk påstår at det er “økt sjanse” for vekst, uttaler Riksrevisjonen samtidig (2019) det motsatte: “bjørnebestanden i Norge har det siste tiåret ligget betydelig under det nasjonale bestandsmålet, og det er lite sannsynlig at målet vil nås i nærmeste framtid” og at bjørnebestanden har “dårlige forutsetninger for å nå bestandsmålet”.

NOAH ser svært alvorlig på at Faktisk begrenser ordskiftet rundt rødlistede dyr på denne måten. Faktisk “krever” at man ikke skal kunne omtale truede dyr i et økologisk perspektiv; man “må” forholde seg til variasjon i en- og tosifrede individtall fra år til år for å kunne si om en art “forsvinner”. Dette har ingen økologisk mening, men den krever at samfunnsaktører presses inn i den u-økologiske naturforståelsen myndigheten bygger rovdyrpolitikken på. Faktisk hindrer dermed NOAH å løfte debatten ut av “år-til-år” tellinger på rovdyr, og over til det dramatiske faktum at dyrene er dømt til rødlistestatus. Faktisk “forbyr” dermed NOAH å fokusere på selve kjernen av vår kritikk mot norsk viltforvaltning og rovdyrpolitikk: Den manglende økologiske forståelsen av at vill natur og ville dyr må skånes fra detaljregulering, kontrollpolitikk og det presset på artene som dette medfører.»

Her kan du lese deg opp på saken, hos fakta.no

Og her kan du lese hele dialogen mellom fakta.no og NOAH

– annonse bottom –