Bør gravlegge gigantiske veiprosjekter

samferdsel lastebil vogntog tungtrafikk
Foto: PIxabay
– annonse top –

Naturvernforbundet reagerer på at selskapet Nye Veier foreslår å bygge ut E134 til en firefelts motorvei for 110 km/t. Det skal kunne kutte kjøretida med bil mellom Bergen og Oslo til fire timer. Det vil koste opp mot 150 milliarder kroner.

– Dette føyer seg inn i rekka av gigantiske veiplaner som aldri må realiseres. Statens vegvesen viser tydelig at motorveier for lave trafikkmengder som dette er snakk om, er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Slike veier vil også føre til enorme naturinngrep og skape mer veitrafikk, da flere vil begynne å kjøre og pendle over lengre distanser. Det blir mer godstransport med lastebil framfor tog. Det siste kom tydelig fram i konseptvalgutredningen for stamveg øst–vest, påpeker Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

– annonse inline –

Neste år skal Stortinget vedta en ny transportplan for perioden 2022–2033.

– Signalene vi får, er at det blir strengere prioriteringer i den nye planen. Norge har ikke uendelig med penger å bruke på samferdsel. La oss heller bruke mer penger på å ruste opp og vedlikeholde eksisterende veier i hele landet framfor å bygge enorme, ulønnsomme motorveier med store naturinngrep og som skaper store klimagassutslipp fra byggeprosessen. Folk trenger veier de kan stole på. Og også E134 bør rustes opp og bli mer trafikksikker. Men det kan gjøres for langt mindre penger, som gjør at en større del av veinettet i landet kan utbedres, påpeker Schlaupitz.

Samtidig mener han at det er viktig å utbedre og vedlikeholde eksisterende veier over hele landet. Det trengs også penger til å bygge ut kollektivtransporten og legge bedre til rette for sykling, særlig i og rundt de større byene.

– Og så må jernbanen rustes opp, blant annet for å kunne ta unna mer av lastebiltransporten som dundrer gjennom små byer og tettsteder mellom landsdelene. Jeg håper samferdselsminister Knut Arild Hareide følger opp det han sa da han tiltrådte, nemlig at klima og trafikksikkerhet må få høy prioritet. Da må han droppe slike gigantiske motorveiplaner, sier Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

– annonse bottom –