– annonse 2 –

Regjeringen verner i dag 29 skogområder i elleve fylker. Et stort antall truede arter lever i områdene. Vernevedtaket er et nytt skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet.

– Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Mer enn 1100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

– Annonse 3 –

Regjeringens vernevedtak omfatter totalt omlag 90 km2 nytt verneareal med ca 48 km2 produktiv skog.

Satsingen på skogvern er mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. Siden 2013 er det til sammen blitt bevilget nær 2,4 milliarder kroner til skogvern.

Stor interesse for frivillig skogvern
Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003 og har blitt en suksess. Til nå er om lag 550 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene. I det nye vernevedtaket inngår i all hovedsak privateid skog, mens to områder eies av Statskog SF. Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det er planlagt omfattende skogvern også kommende høst og de neste årene.

– Jeg er godt fornøyd med at mange skogeiere tilbyr frivillig vern. Jeg vil også berømme den innsatsen skogeiernes organisasjoner gjør for å få fram tilbud om vern av de viktigste skogarealene. Uten innsatsen fra skogeierne og deres organisasjoner hadde det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå klarer, sier statsråd Elvestuen. 

Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. Til nå er det vernet om lag 3,7 prosent av den produktive skogen i landet og om lag 4,9 prosent av det samlede skogarealet.

Nasjonale og internasjonale mål
I tillegg til å bidra til målet om 10 prosent skogvern, vil vernevedtaket også bidra til å oppnå følgende to nasjonal mål for naturmangfold: 
• Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares 
• Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Vernevedtaket vil også bidra til å oppfylle internasjonale mål, blant annet målet i FN-konvensjonen om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold, heter det i pressemeldingen.

– annonse 4 –
Forrige artikkelØker sikkerheten for skipstrafikk i sårbare områder i Arktis
Neste artikkelVerneverdiene truet i mer enn ett av fire norske områder