Naturoppsynet fisket 18 kilometer garn

naturoppsynet
Beslag av flytegarn i Ålfjorden i Hordaland. Foto: Statens naturoppsyn
– annonse top –

Statens naturoppsyn har inndratt 18 kilometer med garn hittil i år, mot 12 kilometer i 2014. I tillegg kommer fiskegarn som er inndratt av Politiet og Kystvakten. Forholdene er verst i Nord-Norge.

– annonse inline –

Ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye er fortsatt et økende problem melder Statens naturoppsyn.

– Ulovlig laksefiske i det omfanget vi opplever nå er alvorlig miljøkriminalitet. Vi vil følge utviklingen tett også neste år, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO).

Hvert år kontrollerer SNO om bestemmelsene i lov om laks- og innlandsfisk blir etterlevd av fiskerne. Oppsynsaktiviteten følger lakseinnsiget, fra ytre kyststrøk og de nasjonale laksefjordene innover fjordene, mot fredningssonene i munningsområdene i laksevassdragene.

Fisker på sårbare bestander
– Mye av fisket skjer på sårbare bestander. Mer ulovlig fiske i sjøen kan blant annet føre til at vi blir nødt til å innføre strengere reguleringer i det lovlige sjølaksefisket, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Inndragningene viser at det fiskes med garn som har større maskevidde og det er også flere garn i lenke enn i fjor. Begge deler er en klar indikasjon på at fisket er rettet mot å fange laks. Negativt er det også at to store drivgarnlenker ble inndratt, den største på hele 366 meter. I tillegg fanger de ulovlige garnene en del sjøfugl, spesielt toppskarv.

Verst i Nord-Norge
Totalt viser statistikken 360 tilfeller av inndragninger i år, mot 397 i fjor, men antall inndratte garn i samme lenke har økt. Problemet er størst i Nord-Norge. Troms kommer verst ut av alle landets fylker, med 115 inndragninger av garn, fulgt av Nordland (67) og Finnmark (58). 47 personer er anmeldt for brudd på lakseloven.

Sju av anmeldelsene er knyttet til det lovlige laksefisket. Dette gjelder feil maskevidde, feil trådtype, brudd på helgefredning og manglende registrering/merking av redskap. I to av tilfellene var det sydd inn laksegarn i ledegarnet i forbindelse med kilenotfiske. Dette er svært alvorlig, fordi ledegarnet ikke skal fange fisk.

Mer målrettet oppsyn
– Noe av økningen i antall anmelder skyldes mer målrettet oppsyn, flere tips fra publikum og god samhandling med Politiet, Kystvakten og Fiskeridirektoratet. Etatene har gjennomført flere fellesaksjoner i sommer, og dette har gitt resultater. Vi vil fortsette samarbeidet, og utvikle det videre, sier Prestrud.

Han oppfordrer også publikum til å tipse om ulovlige garn på nettsiden www.ulovligegarn.no, til Politiet eller SNO.

[box style=»4″]

Lakseoppsyn

  • Statens naturoppsyn (SNO) er organisert som en egen avdeling i Miljødirektoratet og har det overordnede ansvaret for lakseoppsynet.
  • Lakseoppsynet i regi av SNO er i all hovedsak rettet mot fiske i sjøen, men det blir også foretatt enkeltkontroller i de lakseførende vassdragene.
  • Oppsynssesongen strekker seg fra mars til oktober/november.
  • I medhold av lakse- og innlandsfiskeloven § 47 er SNO gitt en administrativ adgang til å beslutte inndragning av redskap som er satt ut i strid med loven eller forskrift gitt i medhold av loven.

[/box]

– annonse bottom –