Naturødeleggende vindkraft må stoppe

Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay
– annonse top –

Naturvernforbundet krever full stopp i utbyggingen av naturødeleggende vindindustri. De mener at konsesjoner til naturødeleggende anlegg trekkes tilbake.

– Vi kan ikke tillate store vindindustrianlegg, med veier og kraftledninger på kryss og tvers, i det mest dyrebare vi har. Kampen mot klimaendringene er livsviktig, men den kan ikke gå på bekostning av den umistelige naturen vår eller det samiske naturgrunnlaget, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har i lang tid jobbet for at konsesjonssystemet for vindkraft skal ta mer hensyn til naturmangfold, reindrift og friluftsliv. Etter massiv motstand ble forslaget til rammeplan for vindkraft lagt til side høsten 2019. I stedet skulle det komme en stortingsmelding om konsesjonsregimet og reglene for utbygging av vindkraft på land. Engasjementet har vært stort, og Naturvernforbundet har kommet med en rekke innspill.

– annonse inline –

– Først og fremst krever vi at Regjeringen ber departementet stanse og gjennomgå allerede gitte konsesjoner til naturødeleggende vindkraft. Stortingsmeldingen må også sette et punktum for store, naturødeleggende vindkraftutbygginger. Skal vi ha mer vindkraft på land i Norge, må det skje etter en total endring i konsesjonsprosessen og regelverket, sier Ask Lundberg.

Den siste tiden har vi sett hvor galt det kan gå når norske myndigheter presser gjennom store prosjekter uten å utrede skikkelig hvordan de vil påvirke natur, truede arter, naturbaserte næringer og friluftslivet. Det er nok å nevne Øyfjellet, hvor bygging av vindkraft hindrer flytting av rein til vårbeite, Sørmarkfjellet som raserer hubroens leveområder og verdifull skog eller Haramsøya, hvor folks nærnatur blir rasert om vindkraftverket bygges. Listen over naturødeleggende vindkraft er dessverre lang og vond. Nå har regjeringen en sjanse til å ta grep og stanse dette.

– Det er sjelden en minister får anledning til å hindre så massive ødeleggelser av naturen som det olje- og energiminister Tina Bru har muligheten til å gjøre akkurat nå, når stortingsmeldingen for vindkraft skal legges frem. Vi i Naturvernforbundet utfordrer både Bru og regjeringen til å vise ansvar. Vi mener at tiden for de store, naturødeleggende vindkraftutbyggingene er over, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet ber olje- og energiministeren igangsette en massiv satsing på energieffektivisering. Hvis vi bruker strømmen smartere, isolerer byggene våre bedre og satser på miljøvennlig oppvarming, kan vi frigjøre store mengder energi. Ifølge Arnstad-utvalgets rapport kan så mye som 40 TWh frigjøres, bare fra energibruk i bygg. Det tilsvarer hele Danmarks årlige strømforbruk. I motsetning til vindkraften, er dette konfliktfri kraft. I tillegg vil en slik storsatsning skape mye sysselsetting og nye arbeidsplasser.

– annonse bottom –