Nærmer seg tusen nye hytter i villreinens beste leveområder

Bestanden av villrein i Norge er den siste i Europa.

reinsdyr reinsdyrflokk
Reinsdyrflokk. Foto: Colourbox
– annonse top –

Bygging av hytter truer eksistensen til villrein i Rondane. Det mener Naturvernforbundet i Oppland.

Reinen har vært vernet siden Rondane nasjonalpark ble opprettet i 1962. Bestanden av villrein i Norge er den siste i Europa.

– annonse inline –

– Per i dag er det kanskje nettopp i Rondane villreinen er mest truet. I dag er villreinen i Rondane i følge Norsk institutt for naturforskning delt i seks – syv mer eller mindre isolerte delbestander. De mest verdifulle villreinområdene i Sel brukes ikke mer.  Flere viktige trekkpassasjer står i fare for å gå helt ut av bruk. Reinen er presset ut av sitt naturlige leveområde. Store arealer er tapt og de viktigste trekkrutene ødelagt. Villreinens vanskelige kår er svært godt dokumentert.  Før hytte- og veibygging startet var Rondane og Dovre Sunndalsfjella et sammenvevd leveområde for villreinen på størrelse med Danmark.  På tross av statlig vern og syv regionale planer for helhetlig forvaltning av villreinområdene, blir villreinens kår stadig mer marginale, ifølge en melding fra Naturvernforbundet lokalt.

Halv million hytter

I følge SSB er det snart en halv million hytter og fritidshus i Norge og det planlegges tusenvis av nye fullstandard fritidshus med tilhørende veier, heter det. Hyttebygging med infrastruktur er svært arealkrevende. Kommunenes bit for bit nedbygging får store konsekvenser for mange arter, ikke bare villreinen. Sumeffekten tapt intakt natur, bestandsnedgang, ubalanse i økosystemer og tapt biologisk mangfold av denne bit for bit nedbyggingen, er formidabel.

Naturvernforbundet mener at den kommunale kartleggingen av biologisk mangfold og ansvarsarter, er ofte svært mangelfull.

856 nye hytter

– Bare i løpet av de siste fem årene er det oppført 856 hytter i villreinens leveområder i følge SSB. Totalt i villreinens leveområder er det nesten 20.000 hytter. Det som tidligere var to – tre store sammenhengende villreinområder i Sør-Norge, er i dag delt opp i 24 fragmenterte områder der flokkene lever isolert. Tidligere tiders massevandring mellom sommerbeitene i vest og vinterbeitene i øst har opphørt helt i følge Norsk institutt for naturforskning. Det at flokkene blir isolert og presses til å leve unaturlig, kan føre til innavldepresjon og at de lettere bukker under for sykdom. Klimaendringene med veksling mellom pluss og minusgrader, fører til at det blir vanskeligere for reinen å komme ned til maten fordi det danner seg islokk over.

Naturvernforbundet i Oppland peker på at den norske forvaltningen av villreinen er svært mangelfull og kritikkverdig.

– Fylkesmannens miljøavdeling må få tilbake sine muligheter til innsigelser. Plansaker må tilbakeføres til Klima- og miljødepartementet. De regionale planene og statlig vern må tas i bruk slik at villreinen kan sikres overlevelse på sikt. Villreinforvaltningen må foregå på naturfaglige premisser og dokumentasjon, ikke politikk, heter det fra Oppland.

– annonse bottom –