– annonse top –

Norsk næringsliv etterspør strengere krav fra myndighetene for å nå grønn omstilling, innovasjon og utvikling av nye løsninger til tross for at det vil innebære kostnader for bransjen.

Det går fram i en rapport som EY har lagd på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Etter at en foreløpig versjon av rapporten ble presentert i juni i år, er rapporten nå ferdigstilt.

– En offensiv klimapolitikk er en forutsetning for et moderne og konkurransedyktig næringsliv. Det er ingen motsetning mellom en ambisiøs klimapolitikk og arbeidsplasser og vekst, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

– annonse inline –

Rapporten fra EY viser at tempoet i den grønne omstillingen i norsk næringsliv er for lavt. Norsk næringsliv fokuserer for lite på klimakrav til leverandører, råvareproduksjonen og bruken av produktet. Hovedfokuset er på direkte utslipp fra egen virksomhet og energisparingstiltak. Dette gjør at overgangen til en sirkulær økonomi går saktere. Det bør fokuseres på å redusere utslipp i alle ledd av produktets livssyklus.

– Den grønne omstillingen er i gang i Norge, men tempoet må betydelig opp for at vi skal nå klimamålene våre. Næringslivet må tenke utover egen drift og ta grep for å redusere utslippene knyttet til hele sin verdikjede, sier Elvestuen.

Av de 11 bransjene som er inkludert i utredningen er det to som skiller seg positivt ut:

Innenriks skipsfart har en høy grad av aktivitet knyttet til nullutslippsløsninger på grunn av et godt samarbeid innad i bransjen, og med gode støtteordninger fra myndighetene.

Finanssektoren har også en høy grad av aktivitet, men på grunn av økt oppmerksomhet om klimarisiko og egen interesse for å beskytte verdier.

–  Innenfor grønn skipsfart ser vi at strenge klimakrav i offentlige anskaffelser, kombinert med betydelig støtte for å ta ned kostnadene ved utvikling av nye løsninger har utløst grønn innovasjon og rask skalering. Det må vi få til i flere bransjer, mener Ola Elvestuen.

– annonse bottom –