Sivilombudet krever konkret informasjon

Sivilombudet skal undersøke om Klima- og miljødepartementet kan nekte journalist i Klassekampen innsyn i veiprosjektet Hordfast.

Sivilomudet har mottatt en klage fra journalist Anne Kari Hinna i Klassekampen. Det skjer i forbindelse med at Klima- og miljødepartementets den 16. november 2022 avslo et innsyn etter lov om offentlighet. Innsynet gjelder i en sak om innsyn i KLD sine vurderinger av klima-, natur- og miljøkonsekvenser for vegprosjektet Hordfast.

– annonse artikkel –

– For at Sivilombudet skal kunne ta stilling til om saken gir grunn til nærmere undersøkelser, ber vi om at dere oversender kopi av saksdokumentene innen 14. desember 2022, skriver Sivilombudet til departementet og viser til sivilombudsloven § 20.

– Etter at dokumentene er gjennomgått kan det bli aktuelt å iverksette ytterligere undersøkelser. Saken vil i så fall bli tatt særskilt opp med departementet herfra, skriver seniorrådgiver Ellen Cathrine Beccer hos Sivilombudet til departementet.

Sivilombudet mener begrunnelsen er for dårlig

– annonse nede –