Myten om godt vann står for fall (+)

Bildet er tatt av Наталья Коллегова fra Pixabay

En fjerdedel av vannet i Norge har for dårlig tilstand. Nye kunnskap skal bidra til nye planer for å bedre vannmiljøet.

– Vi har mye godt vann i Norge, men det er nødvendig med tiltak i svært mange vannforekomster for å oppnå tilfredsstillende tilstand, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, og informerer om høringen som skal bedre vannmiljøet.

– annonse artikkel –

– Det varierer mye både hvor god tilstanden er ulike steder i landet, og hvorfor. Grovt sett er det bedre vann i nord enn i de tett befolkede områdene i sør. Vi ser for eksempel at sur nedbør har svært negativ påvirkning på vannet i sør og deler av vest, mens vannet i den store vannregionen Innlandet og Viken påvirkes mest av urban utvikling og jordbruk, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Modernisere

Hun mener at aktuelle tiltak for å bedre tilstanden i vann er å modernisere renseanlegg for avløpsvann, redusere landbruksforurensning, regulere bedre hvor fisk kan bevege seg, øke vannføringen i regulerte vassdrag, gjøre fysiske tiltak for å bedre livsmiljøet i elver, fjerne forurenset sjøbunn i havner og tilbakeføre forringede eller ødelagte vassdrag til sin naturlige tilstand. Mange aktører er ansvarlige for å gjennomføre tiltak, og kommunene er den største av disse. 

– Den regionale myndigheten for vann, fylkeskommunene, har laget utkast til nye regionale planer for hvordan vi skal oppnå bedre vannmiljø, og vi ønsker denne våren at flest mulig sier sin mening om planene som er foreslått, sier Hambro i en uttalelse.

Høring

Miljødirektoratet oppfordrer både privatpersoner, lag og foreninger, organisasjoner og bransjer, kommuner, regionale og statlige myndigheter til å sende inn høringsuttalelse til vannregionmyndighetene i sin vannregion. De nye planene for å bedre vannmiljøet skal gjelde i seks år fra neste år. Planene inneholder mål for hvordan vannet skal bli bedre. 

–  Det har blitt foreslått nye lokale mål over hele landet for å bedre vannets tilstand. Disse målene er det viktig at alle berørte parter sier sin mening om, fordi alle som planlegger aktiviteter som berører vann vil få en plikt til å ta hensyn til målene, sier Hambro.

– annonse nede –