Miljødirektoratet

moskus dovre
Moskus på Dovre. Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn
– annonse top –

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og er faglig uavhengig.

Det innebærer at de opptrer selvstendig når de avgjør enkeltsaker, formidler kunnskap eller gir råd. Samtidig er dirjktoraratet underlagt politisk styring. Lovverk, stortingsmeldinger og -proposisjoner, virksomhetens instruks og det årlige tildelingsbrevet setter rammene for aktiviteten. Her fastsettes hvilke virkemidler vi forvalter, budsjettrammer og retningslinjer for å gjennomføre og prioritere innsatsen.

– annonse inline –

Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale miljømålene og virkemidlene som stilles til rådighet. Jobben til direktoratet er å sikre et godt kunnskapsgrunnlag, sette politikken ut i livet og å gi underlag for politikkutviklingen.

– annonse bottom –