Miljødirektoratet lanserer naturindeks

havørn reir
Foto: Eirin Bjørkvoll | Miljøverndirektoratet
– annonse top –

Miljødirektoratet gir ut sin andre utgave av naturindeks for Norge den 24. november og inviterer til lanseringsseminar i Trondheim samme dag.

Hvordan er tilstanden i norsk natur og hvordan har utviklingen vært siden 1990? Disse spørsmålene skal Miljøverndirektoratet svare på når naturindeks for Norge 2015 lanseres 24. november.

– annonse inline –

Naturindeks for Norge viser status og utvikling for biologisk mangfold. Ved å studere endringer i naturindeksen over tid kan vi få pekepinn om hvordan vi ligger an i forhold til målet om å stanse tapet av biologisk mangfold.

Her vil Norges fremste fageksperter presentere tilstanden for det biologiske mangfoldet i de store økosystemene hav, kyst, ferskvann, åpent lavland, skog, våtmark og fjell.

Får verdi fra 0 til 1

Ved å velge ut over 300 arter og vurdere tilstanden for disse gir naturindeksen et bilde av hvordan det står til i hvert av de store økosystemene.

– Naturindeks for Norge er den mest omfattende sammenstilling av informasjon om artsmangfoldet vi har og gir et helhetlig bildet av tilstanden for norsk natur, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I naturindeksen får hvert økosystem en verdi fra 0 til 1 som viser hvor stor påvirkning menneskelige inngrep har hatt på naturen, hvor verdien 1 representerer en referansetilstand uten påvirkning

En verdi på 0,6 betyr altså at artenes bestander i gjennomsnitt er reduserte til om lag 60 prosent sammenliknet hva som ville vært tilfelle i et helt upåvirket økosystem.

Det er foreløpig ikke knyttet konkrete forvaltningsmål til verdiene i de ulike økosystemene. Det vil i så fall være politiske spørsmål som krever avveining mellom bruk og vern av biologisk mangfold.

Vil se utviklingen fra 1990

For å beregne disse verdiene har forskerne vurdert tilstanden for hver av indikatorartene og målt dette opp mot den aktuelle referansetilstanden.

– De nye resultatene vil vise hvilken vei det går med det biologiske mangfoldet i de store økosystemene totalt sett. Når vi kan sammenlikne utviklingen over tid vil vi få en bedre oversikt over hvor skoen trykker, sier Hambro.

Klima- og miljødepartementet ga i 2007 Miljødirektoratet ansvaret for å etablere naturindeks for Norge og presentere denne hvert femte år. Den første naturindeksen kom i 2010.

Indeksen brukes til nasjonal og internasjonal rapportering om status og utvikling for biologisk mangfold og gir oppdatert kunnskap for ulike beslutningstagere.

[box style=»4″]

Om naturindeks for Norge

  • Det er Klima- og miljødepartementet som har gitt Miljødirektoratet ansvaret for å etablere naturindeks for Norge og presentere denne hvert femte år.
  • Miljødirektoratet har organisert arbeidet som et samarbeid mellom de forskningsinstituttene som er mest sentrale innen kartlegging og overvåking av biologisk mangfold i Norge.
  • Miljødirektoratet har gitt Norsk institutt for naturforskning (NINA) hovedansvaret for å koordinere den faglige utviklingen av naturindeksen.

Kilde: Miljødirektoratet

[/box]

 

 

 

– annonse bottom –