Mer penger til kunnskap om villsvin

Forskere får mer penger til forskning på villsvin. Ønsker å øke kunnskapsnivået.

Med forskningsmidler fra Landbruks- og matdepartementet, arbeider Norsk institutt for naturforskning (NINA) for å bedre kunnskapen om bestanden av villsvin i Norge.

– annonse artikkel –

– Økt kunnskap om villsvinbestanden i Norge er nødvendig for å si noe om tiltakene for å nå regjeringens mål om færrest mulig villsvin, spredt over et minst mulig område virker, eller om det er behov for ytterligere tiltak og virkemidler, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

NINA har gjennom flere år arbeidet med å utvikle viltkamera som metode for overvåking av ulike pattedyr, blant annet villsvin. Nå skal denne overvåkingen utvides med utplassering av viltkamera i områder hvor det trolig befinner seg villsvin, men som i dag mangler kamera.

Dette vil bidra med kunnskap om utbredelse og bestandsutvikling hos villsvin. Denne delen av prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund og Utmarksforvaltningen AS. I tillegg, arbeider forskerne på NINA med å undersøke genetisk likhet og diett hos villsvin ved hjelp av DNA-teknikker som kan gi ny kunnskap om blant annet hvor villsvinene kommer fra, og spredningsveier. Dette arbeidet utføres i samarbeid med Veterinærinstituttet og Statens veterinärmedisinska anstalt (SVA) i Sverige.

Landbruks- og matdepartementet tildelte i desember 2020 3,5 millioner kroner til kunnskapsutvikling knyttet til bestands- og helseovervåking av villsvin. Midlene ble fordelt på Norsk institutt for naturforskning (1 million  kroner), Veterinærinstituttet (2 millioner  kroner) og Norsk institutt for bioøkonomi (0,5 millioner kroner).

– annonse nede –