– annonse top –

Klima- og miljødepartementet har besluttet å øke omfanget av tilskudd til kommuner som vil øke kunnskapen om lokal natur, og hvordan de kan ivareta den gjennom egne kommunedelplaner.

Kommunene har en avgjørende rolle i forvaltningen av naturen i Norge. Gjennom denne tilskuddordningen har departementet tilrettelagt for at kommunene kan skaffe seg bedre kunnskap om den lokale naturen og hvordan de kan ivareta naturen i den kommunale planleggingen.

- artikkel innside -


Kommunene forvalter størsteparten av arealene gjennom kommunal planlegging. Det er derfor avgjørende at kommunene har godt kjennskap til naturmangfold av nasjonal og lokal verdi i sin kommune. Først da kan de gjøre gode beslutninger mellom naturhensyn og andre interesser.

Arealendringer står for den viktigste negative virkningen på naturmangfoldet i Norge. Når kommunene lager kommunedelplan for natur, skaper det bevissthet om naturen blant innbyggerne og blant politikerne, opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.


Mange søkte, lite penger

I statsbudsjettet for 2021 satte regjeringen av én million kroner til en ny tilskuddsordning til kommuner som vil lage og vedta kommunedelplan for natur. Det var stor interesse for ordningen. 45 kommuner søkte, men det var bare nok penger til at åtte av disse kunne få tilskudd. Som et resultat av det store antallet søkere, satt Klima- og miljødepartementet av ytterligere 1,9 millioner kroner til tilskuddsordningen i 2021.

Totalt er det altså sett av 2,9 millioner kroner til ordningen i år. 22 kommuner har fått bekreftet at de vil få tilskudd til å utarbeide kommunedelplan for natur.

Det er Miljødirektoratet som administrerer tilskuddordningen. Det har tidligere vært gjennomført et pilotprosjekt av ordningen i 2016 – 2018 . Resultatene fra pilotprosjektet viste at kommuner som har lagd en egen kommunedelplan for natur, har fått økt bevissthet og kompetanse om naturmangfold i kommuneadministrasjonen, blant politikerne og innbyggerne. Miljødirektoratet har utarbeidet en egen rettleiar for kommunedelplaner for naturmangfold

– artikkel nede –