– annonse top –

En arbeidsgruppe med representanter fra næringen og forvaltningen mener at systemet for beredskap i reindriften fungerer godt og at det ikke er behov for omfattende endringer.

Arbeidsgruppa ble nedsatt etter reindriftsavtalen for 2022/2023 ble soignert av partene, go det de ble enige om å etablere en arbeidsgruppe for å gjennomgå beredskapen i reindriften. De skulle blant annet vurdere hvordan beredskapsutvalgene fungerer og hvordan gjeldende regelverk og systemer for kriseberedskap har fungert gjennom den siste beitekrisen.

- artikkel innside -

Det går frem av rapporten at både næringen og forvaltningen har hatt mer erfaring med å håndtere en beitekrise i år, sammenlignet med 2020.

Arbeidsgruppen anbefaler ikke store endringer, men foreslår justeringer som skal gi et enklere og mer effektivt system for håndtering av en beitekrise. I tillegg foreslås tiltak som skal legge til rette for en lik praksis både i beredskapsarbeidet og i håndteringen av en beitekrise mellom de ulike reinbeiteområdene.

Dette går fram av en pressemelding i Mat- og landbruksdepartementet.

– artikkel nede –