Mattilsynet avslørte krepsepest

Foto: MIljødirektoratet

Mattilsynet har påvist krepsepest på edelkreps i Mysenelva, og har funnet døde og døende kreps i indre Østfold.

– annonse artikkel –

Søndag 8. august 2021 ble funnet døde og døende kreps i Mysenelva i Indre Østfold. Krepsen ble sendt til analyse ved Veterinærinstituttet i Oslo, hvor det ble påvist krepsepestsmitte. Det skrifer Mattilsynet i en pressemelding.

Mysenelva/Hæra er en sideelv av Glomma. Her ble det i september i 2020 funnet signalkreps der det ble påvist krepsepest mellom Kykkelsrud og Solbergfoss. Det er foreløpig uklart hvordan krepsepestsmitten har kommet til Mysenelva.

Krepsepest er en smittsom soppsjukdom som angriper edelkreps, og medfører utryddelse av bestanden i området hvor sykdommen forekommer. Krepsepest er derfor en alvorlig trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen. Alle som bruker vassdraget, har ansvar for å ikke spre smitte videre til andre vassdrag. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag. Mattilsynet har ansvar for å iverksette tiltak ved mistanke eller påvisning av krepsepest.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning vil Mattilsynet innen kort tid opprette en hasteforskrift ved å endre forskrift om sone for å bekjempe den listeførte sykdommen krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Hedmark, Akershus og Østfold.

Som et generelt føre var prinsipp viser Mattilsynet også til Omsetnings- og sykdomsforskriftens kapittel 11 som bla. har bestemmelser om restriksjoner på flytting av levende og døde ville akvatiske dyr og krav om tørking og desinfeksjon av utstyr og båter før flytting.

Kontrollområde

Forskrift om kontrollområde omfatter både bekjempelsesområde og overvåkingsområde, og kan inneholde påbud, forbud og tiltak som er nødvendig for å begrense eller bekjempe sykdommen.I kontrollområdet vil det innføres forbud mot å flytte levende eller døde ferskvannskreps eller andre akvatiske organismer inn til, innen eller ut av kontrollområdet.Utstyr – som fiske- og krepseutstyr, båter og vannsportutstyr – som er brukt i kontrollområdet skal tørkes, rengjøres og desinfiseres før det brukes andre steder. Dette er viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av krepsepesten.

Funn av syk eller død kreps meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, melder Mattilsynet.

– annonse nede –