Massedød av krill i Rogaland

Krill. Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

Statsforvalteren i Rogaland melder om massedød av krill langs kysten.

De har mottatt henvendelser som døde reker og krill rundt omkring i regionen. Omfanget kan være stort, men det er foreløpig usikkert hva som er årsaken.

– annonse inline –

Statsforvalteren melder at det ikke er så lett å skille reker og krill for det utrente øye. Forskere har ved tidligere anledninger undersøkt prøver som er tatt. De konkluderer med at det er krill som er involvert i disse hendelsene. Krill er et rekelignende virvelløst dyr, og er en del av zooplanktonsamfunnet og er en viktig matressurs i havet for hval, sel og fisk. Det er også slik at enkelte sjøfugl spiser nær utelukkende krill.

Observatører

I Rogaland merker de at flere opptrer som observatører i strandsonen og rapporterer om hendelser som virker unormale. Disse henvendelser mener statsforvalteren er viktige og bidrar til at vi kan gjøre vår jobb med naturforvaltning bedre. Statsforvalteren mener det er viktig at årsaken undersøkes og håper at de relevante myndighetene og forskningsinstitusjoner tar tak i saken. Forvalteren sender derfor alle henvendelser videre til Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Havforskningsinstituttet.

Kjemikalier

Statsforvalteren viser til at Havforskningsinstituttet nylig har publisert en rapport som ser på innmeldte krilldødsfall langs den norske kysten. I tre av 79 tilfeller, ble det funnet at avlusningsvannet fra oppdrettsanlegg overlappet med krilldød, mens det ikke kan utelukkes at lusemidler kan ha medvirket til krilldød i ytterlige åtte tilfeller. Det er ikke mulig å spore avlusningsmidler i døde krill med dagens metoder.

Krilldød

Det er også rapportert om 68 tilfeller med krilldød uten at det er en sammenheng med oppdrettsindustrien. Man kan derfor ikke utelukke at dødsfallene av krill skyldes naturlig årsaker. I Rogaland har vi mottatt flest henvendelser på våren og høsten, tidspunkter der det kan være større omrøring i vannmassene, og endring i miljøforholdene. En slik endring kan også være en forklaring på de lokale dødsfallene.

– annonse bottom –