Mange innsjøer har god økologisk tilstand

Foto: MIljødirektoratet
– annonse top –

I Innlandet fylke har et flertall av undersøkte elver og innsjøer god økonogisk tilstand. I sør står det verre til.

Ifølge Statsforvalteren i Innlandet, oppfylte 38 av 51 undersøkte elvestasjoner og 18 av 23 undersøkte innsjøer målet i vannforskriften om god økologisk tilstand.

Det er Norconsult som i 2020 gjennomførte overvåking av utvalgte elver og innsjøer på oppdrag fra Statsforvalteren i Innlandet. På 36 elvelokaliteter ble det gjort undersøkelser av påvekstalger, heterotrof begroing og bunndyr. De resterende 15 stasjonene ble undersøkt for påvekstalger og heterotrof begroing.

– annonse inline –

På utvalgte lokaliteter ble det i tillegg tatt vannprøver som ble analysert for bakterier, metaller, næringssalter og forsuringsparametere. Alle elveprøvene fra Rauma, Trysil og Valdres oppfylte kravet i vannforskriften om god økologisk tilstand.

I vannområde Glomma ble det registrert god økologisk tilstand på nær alle stasjoner i nordre del, mens det var noen flere stasjoner som ikke oppfylte kravet i sør. I vannområde Mjøsa ble det registrert moderat eller dårligere tilstand på over halvdelen av de undersøkte stasjonene.

Det ble gjort undersøkelser av planteplankton og vannkjemiske parametere knyttet til næringstilførsel i 23 innsjøer. I enkelte innsjøer ble det også tatt prøver som ble analysert for forsuringsparametere, bakterier og saltinnhold. 18 innsjøer oppfylte målet i vannforskriften om god økologisk tilstand. Innsjøene Sæbufjorden i Nord-Aurdal, Gjesåssjøen i Åsnes, Rokosjøen i Løten og Nedre Falangtjern i Gran ble vurdert å ha moderat tilstand, mens Strandsjøen i Åsnes havnet i Dårlig tilstand.

Det er Statsforvalteren i Innlandet som melder dette.

– annonse bottom –