Må droppe gaupejakt mange steder

gaupe
Gaupe. Foto: Istock
– annonse top –

Miljødirektoratet vil ikke ha kvotejakt på gaupe i de regionene hvor gaupebestanden ligger under Stortingets bestandsmål.

– Gaupebestanden er lavere enn Stortingets mål både i landet som helhet og i enkelte regioner. På grunn av dette er det ikke tilrådelig å åpne for kvotejakt i Oslo/Akershus/Østfold, Hedmark, Nordland og Troms og Finnmark, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

– annonse artikkel –

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge. Disse er fordelt på sju av åtte forvaltningsregioner for rovdyr, den eneste regionen som ikke har bestandsmål for gaupe er region 1.

Før jakta startet 1. februar 2022 var det 58,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer ca. 343 dyr, viser Rovdatas bestandsrapport fra juni. Denne sier også at det forventede antallet familiegrupper denne vinteren er 63.

Dropper jakt

Rovviltnemndene i den enkelte region har myndighet til å fatte beslutning om jaktkvote på gaupe hvis bestanden i gjennomsnitt har ligget på eller over Stortingets bestandsmål for regionen de siste tre årene. Hvis bestanden ligger under målet, har Miljødirektoratet myndigheten.

I region 4 Oslo/Akershus/Østfold og region 5 Hedmark ligger bestanden under bestandsmålet. Her har rovviltnemndene anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i 2023. Miljødirektoratet har valgt å følge rådene fra rovviltnemndene, opplyser direktoratet i en pressemelding.

Ingen jakt i nord

Rovviltnemndene i region 7 Nordland og region 8 Troms og Finnmark anmodet Miljødirektoratet om å åpne for kvotejakt i 2023. Kvotejakt på gaupe er et verktøy for å regulere bestanden, men den skal også bidra til å styre utbredelsen og redusere og hindre skader i områder hvor tamrein og bufe beiter.

– Vi har vurdert utviklingen av gaupebestanden og skadesituasjonen i begge regionene. Kvotejakt på gaupe her er ikke forenelig med at bestanden må øke for å oppnå Stortingets mål. Det er viktigere å styre fellinger til akutte skadesituasjoner på tamrein og sau, da er skadefelling et aktuelt virkemiddel, sier miljødirektør Hambro.

Kvote på 51 gauper

I region 2 Sør-Norge, region 3 Oppland og region 6 Midt-Norge ligger bestanden over bestandsmålet. Her har de respektive rovviltnemndene åpnet for felling av til sammen 51 gauper i 2023.

– annonse nede –