Lite miljøgifter i denne fisken

Erling Svensen/ Havforskningsinstituttet

Undersøkelser som Havforskningsinstituttet har gjort viser at det er lave nivåer av tungmetaller i fiskearten hyse.

Det er fisk fra Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet som er undersøkt.

– annonse artikkel –

– Hyse er en viktig matfisk, og nå har vi fått en grundig oversikt over innholdet av fremmedstoffer i denne arten, sier forsker Tanja Kögel i Havforskningsinstituttet (HI).

I perioden 2015 til 2019 har forskere ved Havforskningsinstituttet gjort en omfattende kartlegging av viktige fremmedstoffer i hyse, opplyser HI på egne hjemmesider.

Til sammen ble det samlet inn 1250 hyser fra 52 ulike posisjoner. Posisjonene var fordelt på bestandens viktigste utbredelsesområder i Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, både på åpent hav, ved kysten og i fjordene.

Filet- og leverprøver ble analysert for et utvalg av grunnstoffer, deriblant tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv.

Ingen enkeltfisk hadde nivåer av tungmetaller i filet over grenseverdiene som er satt for omsetning av fisk i EU og Norge. Innholdet av tungmetaller i filet var generelt lavt.

HI melder at innholdet av kvikksølv var noe høyere for hyse i Nordsjøen sammenlignet med Norskehavet og Barentshavet.

– Dette er likt som vi har sett at det tidligere er rapportert for torsk i disse områdene. Samtidig var arsennivåene noe høyere i hysefilet enn det vi har sett hos torsk og sei, men lavere enn i filet fra blåkveite, sier Kögel.

– annonse nede –