Lanserer kartportal som skal øke kunnskapen

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister. Foto: Regeringen
– annonse top –

En såkalt kartportal skal bidra til å øke kunnskapen om naturen.

Det opplyser klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding, hvor det går fram at gode kartdata er viktig når for eksempel kommuner eller privat næringsliv planlegger tiltak som kan bety inngrep i naturen. Nå er kunnskap om norsk natur samlet på ett sted – i en brukervennlig portal.

– Det er viktig å beskytte truet natur, men det er minst like viktig å hindre at vanlig natur blir bygd ned bit for bit. Den nye portalen for Økologisk grunnkart gir oss et nytt og viktig verktøy for å beskytte naturen mot nedbygging, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– annonse inline –

Kartportalen viser stedfestet informasjon om arter, naturtyper og landskap, og miljøvariablene som påvirker disse. Dette er relevant når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet. Spesielt nyttig er det for nettopp planleggere og forvaltere i offentlige institusjoner eller privat næringsliv. Politikere, organisasjoner og innbyggere vil også nå lettere kunne få oversikt over naturverdiene rundt seg.

Rødlistede arter (Artsdatabanken), gyteområder (Fiskeridirektoratet), kalkinnhold i berggrunn (NGU), naturtyper (Miljødirektoratet), nedbørsfelt (NVE) og livsmiljø (NIBIO) er nå tilgjengelig – på ett sted. Flere av kartlagene viser informasjon som ikke tidligere har vært tilgjengelig på denne måten.

– Portalen samler og gjør tilgjengelig kunnskap om naturen som vi trenger når vi skal planlegge inngrep, veibygging, næringsvirksomhet eller vernetiltak. Det er en stor og viktig oppgave som nå er gjennomført, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– annonse bottom –