– annonse 2 –

Fra 2022 forbyr USA store bifangster i fiskeriene. Dermed tvinges Norge til å redusere den enorme bifangsten av sjøpattedyr.

– Annonse 3 –

Et av eksemplene som Fiskeridirektoratet (FI) og Havforskningsinstitutt (HI) viser til, er et årlig tap på 2.900 niser innen fiskeriene. Fra 1. januar 2022 må dette problemet løses, fordi USA fra da av følger et nytt regelverk som innebærer at det kan gjøres gjeldende importrestriksjoner på fisk og fiskeprodukter fra land som har store bifangster av sjøpattedyr. Og som ikke tilfredsstiller USAs standard for dokumentasjon og reduksjon av slike bifangster.

I et høringsforslag fra Fiskeridirektoratet foreslås det et nytt regelverk for import av fisk og fiskeprodukter i USA.

– Amerikanske myndigheter har utarbeidet en oversikt over alle fiskerier, inkludert akvakultur, som kan bli gjenstand for eksport til USA. Oversikten er todelt, og angir både hvilke fiskerier som har liten eller ingen risiko for bifangst eller vesentlig skade på sjøpattedyr (exempt fisheries), og fiskerier med vesentlige bifangster av sjøpattedyr (export fisheries). Fiskerier i førstnevnte kategori vil unngå importrestriksjoner. For fiskerier som har vesentlig bifangst av sjøpattedyr, må eksportnasjonen dokumentere omfanget av bifangstene og at iverksatte virkemidler for å unngå/begrense bifangster er like effektive som de amerikanske tiltakene. Dersom dette ikke er tilfredsstillende, kan amerikanske myndigheter innføre importforbud for produkter av disse fiskeriene. Det vil ikke være tilstrekkelig å rapportere at vi ikke har bifangster av sjøpattedyr, uten at dette kan dokumenteres, heter det i høringsforslaget fra direktoratet, heter det i høringsdokumentet, som har frist for innspill den 8. september.

Havforskningsinstituttet (HI) har beregnet at det årlig tas anslagsvis 2.900 niser som bifangster i garnfiske langs kysten. I regi av Hl har kystreferanseflåten siden høsten 2018 gjennomført forsøk med såkalte akustiske alarmer/ skremmeinnretninger (pingere) i garnfiske etter torsk og breiflabb. Instituttets forsøk viser 70 til 100 prosent reduksjon av bifangstene av nise i garn med pingere. Dette er i samsvar med flere internasjonale undersøkelser.

Norske eksperter har uttalt følgende anbefaling om forvaltning og forskning, slik det går fram i høringsforslaget. Det ene er en anbefaling om at det innføres påbud med bruk av pingere på torskegarn i Vestfjorden i Nordland, fra januar og ut april. Ved å innføre dette fra nyttår 2021, vil resultatene foreligger før USA innfører sitt nye regelverk for import av fisk og fiskeprodukter trer i kraft fra januar 2022. HI skal lage et opplegg for å kontrollere bruken av pingere i garnfisket.

– annonse 4 –
Forrige artikkelDreper 2.900 av disse under garnfisket
Neste artikkelDød kongeørn var trolig skutt