– annonse 2 –

Statens naturoppsyn (SNO) holder oppsyn med at følgende miljølover blir fulgt både på offentlig og privat grunn:

  • friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven, markaloven og småbåtloven

De viktigste oppgavene er kontroll, informasjon og veiledning, i tillegg til registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging.

– Annonse 3 –

Tilsyn med landets nærmere 3000 verneområder utgjør en sentral del av virksomheten, sammen med oppgaver innen rovviltforvaltning.

Oppgaver innen rovviltforvaltning består blant annet av bestandsregistrering og skadedokumentasjon knyttet til erstatningsordningen for bufe og tamrein.

Oppsyn med naturen

Oppsynsvirksomheten vår er basert på egne stillinger i kombinasjon med kjøp av tjenester og samarbeid med lokale og regionale oppsynsordninger.

En viktig utfordring for SNO er å skape forståelse og respekt for regelverket. SNO legger vekt på godt samarbeid med de andre aktørene innen naturoppsyn, det vil si fjelloppsynet i regi av fjellstyrene, Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms, kystvakten og politiet.

Samordningen med politiet er særlig viktig når det gjelder kontrolloppgavene.

– annonse 4 –
KildeMiljødirektoratet
Forrige artikkel– Avstå fra sommerjakt på elg og hjort
Neste artikkelMiljødirektoratet