Kronikk om sei og torsk

torsk skrei
Foto: Havforskningsinstituttet
– annonse top –

De fire siste årene har det blitt tatt omfattende prøver av gytemoden torsk i Hessafjorden. Fisken har vært på veg til og fra Borgundfjorden, og det er Fiskeridirektoratets regionkontor i Ålesund som tar prøvene. Prøvetakinga fortsetter i år.

– annonse inline –

[box style=»4″]

Av T. Johansen (prosjektleder), K. Nedreaas, J. I. Westgaard og A. Aglen, Havforskningsinstituttet

[/box]

Hittil har det blitt tatt prøver av nesten 8.000 fisk (cirka 2.000 per år) fra fangster som er levert til fiskemottak i området. Prøvene tas fra fiskens finner, legges på sprit og sendes til Havforskningsinstituttet for genetiske analyser/DNA-analyser. Fiskeridirektoratet har resultatene i hende dagen etter at prøvene ankommer instituttet. Tilsvarende prøvetaking og genetiske analyser blir også gjennomført i Lofoten (Henningsværboksen) med godt resultat. Der samarbeider Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland og Havforskningsinstituttet.

Lite skrei
Regionkontoret i Ålesund tar fire samleprøver hver uke gjennom hele sesongen fra slutten av februar til mai. Gytefeltene i Borgundfjorden vil bare bli åpnet for fiske hvis det er en betydelig andel skrei i fangstene fra Hessafjorden. De genetiske analysene har vist relativt lite skrei i disse fangstene. Det første året (2009) registrerte vi mellom ti og 15 prosent skrei, med en topp på 20 prosent. I 2010 ble det registrert tilsvarende lite skrei, men da med en topp på cirka 30 prosent.

I 2011 og 2012 registrerte vi litt større andel skrei enn de to foregående årene, men ikke på samme måte som under innsiget i Lofoten i 2011 og 2012 der andelen skrei gjorde at feltene ble åpnet for større båter.

Kysttorsk
Det kan se ut som det kommer skrei i pulser inn Hessafjorden, men likevel er det mest kysttorsk i fangstene hele tiden. I 2011 registrerte vi tre slike pulser med skrei, og i det siste innsiget i midten av april var andelen skrei opp mot 40 prosent. Under prøvetakingen i 2012 var den ene toppen med skrei på omtrent 50 prosent allerede i mars. Om dette kan reflektere månefaser eller endringer i temperatur, vet vi lite om. Kysttorsken dominerte fullstendig i de siste prøvene som ble tatt etter 25. mars i 2012. Derfor blir det spennende å se når skreitoppen kommer i år, og hvor høy skreiandelen blir.

Rasktvoksende
I de samme fire årene har Møreforskning, på oppdrag for Havforskningsinstituttet, tatt ytterligere biologiske prøver av den samme torsken annenhver uke. Analyser av øresteinene viser tilsvarende forhold mellom kysttorsk og skrei som de genetiske analysene. I 2012 viste de biologiske resultatene at 45-65 prosent av kysttorsken var hunnfisk Gjennomsnittalderen til kysttorsken i prøvene varierte fra seks til 7,2 år (enkeltindivider fra tre til elleve år) og snittvekta var omkring 7,7 kg (rundvekt) i hele perioden. All skrei var gytemoden. Gjennomsnittsalderen var cirka 8,5 år og omtrent den samme i hele perioden (enkeltindivider fra seks til tolv år) og gjennomsnittsvekta 6,8 kg. Generelt vokser kysttorsk hurtigere og blir tidligere kjønnsmoden enn skrei, og kysttorsk på Møre vokser hurtigere og blir tidligere kjønnsmoden enn kysttorsk i Nord-Norge. At kysttorsken på Møre reproduseres ved yngre alder kan bidra til en raskere gjenoppbygging av kysttorsken på Møre enn for eksempel i Finnmark.

Synkende fangster
I perioden 1900-1974 ble det årlig landet gjennomsnittlig 920 tonn torsk fra Hessa- og Borgundfjorden, i perioden 1960-1974 om lag 430 tonn årlig, i 1995-2000 om lag 300 tonn, og etter år 2000 bare om lag 150 tonn. Reguleringene har som mål å snu denne negative utviklingen. Samla fangststatistikk for yrkesfiske og fritidsfiske viser en liten oppgang i landet kvantum etter to år med liten fangst (2009 og 2010) like etter at de siste reguleringene ble innført.

Fangst per fiskeinnsats blir ofte brukt som et mål på om bestanden eller populasjonen som man fisker på, øker eller minker. Tabellen nedenfor viser en positiv utvikling siden 2009/2010, særlig basert på yrkesfiskestatistikken.

Slik bruk av fangststatistikken forutsetter at effektiviteten i fisket har vært noenlunde den samme i perioden.

Nye prøver
Årets prøvetaking er rett rundt hjørnet. I år ønsker vi å utvide prøvetakingen for å få innblikk i fordeling av kysttorsk og skrei i områdene utenfor Hessafjorden.

I år som tidligere starter Fiskeridirektoratet med å ta prøver i februar. Vi håper på godt samarbeid. Også vi er veldig spent på hvordan fisket utvikler seg i 2013.

– annonse bottom –