Kriminelle får ikke jakte på ulven

Illustrasjonsfoto, tidligere skutte ulver i Hedmark. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet
– annonse top –

Fylkesmannen har lagt ned forbud mot at kriminelle kan være med på ulvejakta som nå pågår i Innlandet.

Det går fram av Fylkesmannens tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Løten, Hamar, Elverum og Åmot kommuner.

– annonse inline –

En ikke navngitt fellingsleder er på vegne av Løten kommune ansvarlig for gjenmomføring av fellingsforsøket. Blant betingelsene som kommunen må følge for å kunne gjennomføre fellingsforsøket, er at kun personer oppført på en egen liste over jegere og hundeførere som har anledning til å delta i fellingsforsøket. Eventuelle endringer i lista må meldes til Fylkesmannen i Innlandet.

– Fylkesmannen krever at deltakerne i fellingslaget – jegere og hundeførere – oppfyller kravene til og innehar lisens, jf. kravene i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, av 22.3.2002 nr 313, §§ 13 og 14. Deltakerne på fellingsforsøket – jegere og hundeførere – skal ikke være siktet eller under etterforskning, dømt eller ilagt forelegg for brudd på naturmangfoldloven, viltloven eller våpenloven, eller forskrifter hjemlet i disse.

Får godtgjøring

Deltakere fra det kommunale fellingslaget får godtgjøring for den tida de bruker på fellingsforsøk. Ffellingsforsøket skal gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte.

– Det settes av en ramme på inntil kr 75 000,-. Utgangspunktet er en sats på kr 1.600,- per deltaker per døgn. Det gis i tillegg tilsagn om 10 000,- kroner til dokumenterte utgifter i samband med fellingsforsøket. Godtgjøring for eventuell beredskapsvakt og beredskapsmidler faller utenfor godtgjøringsordningen. Ordningen kan heller ikke brukes til kompensasjon til kommunene for utgifter i forbindelse med administrasjon av skadefellingslagene. Likeledes faller godtgjøring for bruk av hund, innkjøp, forsikring og utgifter ved hundehold utenfor ordningen. Kommunene skal også beregne feriepenger og arbeidsgiveravgift, og dette skal kommunen dekke innenfor de nevnte rammen fra Fylkesmannen. Rammene er absolutte. Dersom det er ekstraordinære omstendigheter som gjør at fellingen ikke kan gjennomføres innenfor den økonomiske rammen, må kommunen ta kontakt med Fylkesmannen og avtale dette i forkant, skriver avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum i tillatelsen fra Fylkesmannen i Innlandet

Mange betingelser

Fellingstillatelsen er et offentlig dokument. Det viser at fellingstillatelsen gjelder fram til 22. september. Det er satt opp en lang rekke betingelser i fellingstillatelsen. Blant annet kan ingen benytte seg av deler av et eventuelt felt individ. Det omfatter også hår og blod fra en eventuelt skutt ulv.

Fylkesmannen har tillatt å bruke løs på drevet halsende hund, noe flere verneorganisasjoner er sterk motstander av. Det kreves GPS-sender på hunder, som bare kan slippes på ferske spor. Og man må være sikre på at sporet er fra ulv.

Får bruke biler

I tillegg gir Fylkesmannen tillatelse til å burke biler under postering under fellingsforsøket.

– Under transport skal våpen i bil være tomt for ammunisjon, og våpenet skal være nedpakket i futteral, bag eller veske. Motor og lys skal være avslått når bilen brukes til postering. Samtlige kjøretøy som blir benyttet til dette formål, skal ha godt synlig merking som tydelig informerer om at fellingsforsøk pågår, og at kjøretøyet og de som benytter seg av det deltar i fellingsforsøket. Fellingslaget skal ta alle nødvendige forholdsregler for å ivareta allmennhetens sikkerhet i forbindelse med bruk av bil til postering under fellingsforsøket, heter det i tillatelsen.

– annonse bottom –