Krav om nullutslipp fra nyttår

Sveinung Rotevatn, Venstre. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Offentlige innkjøp av personbiler og lette varebiler setter fra nyttår ville sette krav om nullutslipp. Det går fram av en høring som skal sendes ut av Statens vegvesen. Fra 2025 skal også offentlige bybusser være helt uten utslipp.

– annonse artikkel –

– Klimautslippene har gått ned under denne regjeringen, og det skal de fortsette med. Transportsektoren står for en tredjedel av Norges utslipp, og ambisjonen er at disse skal halveres innen 2030. Nå gjør regjeringen et viktig grep som vil hjelpe oss å nå dette målet, nemlig å innføre nullutslippskrav til alle personbiler, lette varebiler og bybusser som kjøpes inn av det offentlige, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende på høring en ny forskrift om energi- og miljøkrav til anskaffelse av kjøretøy i veitransporten.

Dette er en oppfølging av Klimaplan 2021-2030, der dette ble beskrevet som et viktig tiltak for å kutte utslipp. I tillegg til å redusere Norges utslipp av klimagasser, vil krav til nullutslipp bidra til å bedre luftkvaliteten i byene og redusere støy.

– Vi har i flere år hatt en svært positiv utvikling mot mer miljøvennlige kjøretøy i Norge. Stat, fylker og kommuner er store innkjøpere og de valgene som tas av det offentlige er svært viktige når vi skal bli et lavutslippssamfunn. Derfor er det helt naturlig å stille disse kravene til offentlige anskaffelser. Vi har forsøkt å utforme kravene på en måte som spiller på lag med både teknologiutviklingen og de som skal bruke kjøretøyene. For de fleste er nullutslipp nå heldigvis det naturlige valget, og dette kravet sikrer at flest mulig når dit så raskt som mulig sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

I den nye forskriften foreslås det at krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler innføres fra 1.1.2022, mens krav til bybusser skal gjelde fra 2025.

Regjeringen foreslår også å fjerne terskelverdien for forskriften. Per i dag gjelder forskriften for alle anskaffelser med en anslått verdi lik eller over 1,3 mill. kroner ekskl. mva. Med forslaget vil terskelverdien tas vekk og forskriften vil gjelde alle anskaffelser over 100 000 kroner

– Med disse kravene, anslår vi at offentlige anskaffelser av nullutslippskjøretøy kan bidra med utslippskutt på mellom en halv og en million tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2025-2030. Det er en betydelig gevinst, sier samferdselsministeren.

Kostnader

For de fleste anskaffelsene vil et nullutslippskjøretøy innebære lavere kostnader, når man tar hensyn til både innkjøp og driftskostnader over levetiden.

I høringsnotatet foreslår imidlertid regjeringen at kommunesektoren blir kompensert for eventuelle merkostnader som følge av innføringen av nullutslippskravene. Det tas forbehold om budsjettmessig dekning.

Unntak

Det er ikke alle transportbehov som kan dekkes av personbiler, lette varebiler og bybusser som bruker nullutslippsteknologi allerede fra i dag. Regjeringen foreslår derfor to unntak fra nullutslippskravet.

  • De anskaffelser der det primære transportbehovet ikke kan dekkes ved bruk av nullutslippskjøretøy
  • Bruk av biogass i bybusser

Krav for tyngre kjøretøy utredes videre

Energi- og miljøkrav kan være et effektivt virkemiddel for å sørge for at aktører velger klimavennlige løsninger, når disse er konkurransedyktige. På kort sikt er personbiler, lette varebiler og bybusser de kjøretøyene der forholdene ligger best til rette for nullutslippskrav. Tilsvarende krav for tunge varebiler, lastebiler og langdistansebusser skal utredes nærmere.

Bør bruke markedsmakt for å nå bærekraftmålene

– I regjeringens handlingsplan for å nå bærekraftmålene innen 2030, har vi en tydelig ambisjon om å fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser. Norsk offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig, og har derfor stor markedsmakt som må brukes for å nå bærekraftmålene. Dette forslaget understøtter derfor regjeringens ambisiøse og samlede arbeid med å nå bærekraftmålene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Statens vegvesen vil på oppdrag fra Samferdselsdepartementet snarlig sende ut forslaget på alminnelig offentlig høring med tre måneders høringsfrist.

Høringsnotatet som Statens vegvesen om kort tid sender ut – se:

– annonse nede –