Kongeørna blir syndebukk for tap

kongeørn
Kongeørn. Foto: Istock
– annonse top –

Norsk ornitologisk forening (NOF) tviler på at kongeørna er årsaken til økt tap av sau og lam. Nå har de sendt en bekymringsmelding til Direktoratet for naturforvaltning.

NOF poengterer i et brev til direktoratet at erstatningstallene har mer enn doblet seg siden 2008. Antall dyr det kreves erstatning for er dessuten skyhøye. Samtidig er det en svært liten andel av de påståtte skadene som blir dokumentert.

– annonse inline –

I Naturmangfoldloven er prinsippet om kunnskapsbasert forvaltning nedfelt. Derfor mener NOF at utbetaling av erstatninger må baseres på dokumenterte skader, og ikke på skjønn. Spesielt i Oppland fylke har situasjonen eskalert kraftig. I fjor ble det krevd erstatning for mer enn 800 sau og lam tatt av kongeørn. Det ble utbetalt erstatning for 433, kun 10 av disse var dokumentert drept av ørn i følge Statens naturoppsyn (SNO). Det vil si at den aktuelle saksbehandler hos Fylkesmannen i Oppland har brukt skjønn på de resterende 415 (96 prosent) døde dyrene det er utbetalt erstatning for.

Samtidig bekrefter ornitologer at det var svært dårlige hekkeresultater for kongeørn i fylket i 2012, og kun 12 par hadde vellykket hekking. Det er svært sjeldent å finne rester av sau og lam ved kongeørnreir i fylket. Tall fra nabofylket Hedmark viser at det ved cirka 10 prosent av hekkeplassene blir gjort funn av sau og lam, da i et antall på 1-2 ved hvert reir. Det må også tas i betraktning at ørnene i stor grad nyttiggjør seg av kadaver.

NOF håper at DN ville stramme opp rutinene for utbetaling av erstatninger, og krever innskjerping av erstatningsutbetalingene slik at disse står i forhold til det skadeomfang som faktisk dokumenteres av SNO.

– annonse bottom –