– annonse top –

Nordreisa kommune opplever store tap av sau og rein på beite grunnet angrep fra rovdyr, og krever strakstiltak for å unngå ytterligere tap.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Miljødirektoratet har nektet å gi fellingstillatelse for uttak av gaupe til tross for store tap, med begrunnelse om at bestandsmålet for dette rovdyret ikke er nådd.

- artikkel innside -

Kommunestyret sier en en uttalelse at bestandskartleggingen ikke er tilfredsstillende. Det medfører at ikke alle familiegrupper av rovdyret blir registrert og at bestandsmålet derved ikke oppnås, heter det i en uttalelse stilet til Miljødirektoratet.

Nordreisa kommunestyre krever at målsettingen i rovviltforliket følges opp og at bestandskartleggingen kvalitetssikres slik at beitenæringen i Nord-Troms kan bevares.

Kommunen vil ha tiltak iverksatt for å unngå ytterligere store tap, med over 5000 sau og lam i tillegg til rein på beite kommende sesong. Kommunestyret ønsker at miljøforvaltningen bidrar til å effektivisere uttak av dyr som gjør skade på beitedyr, uavhengig av om bestandsmålet er nådd, i prioriterte beiteområder.

– artikkel nede –