Klage på bjørnejakt førte frem

Bildet er tatt av Dave Hostad fra Pixabay
– annonse top –

En klage fra to organisasjoner førte til at Klima- og miljødepartementet endret betingelsene for skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i Hedmark.

Den 27. april klaget Foreningen våre rovdyr og Rovviltets røst på rovviltnemndas deres vedtas av 16. april. Der ble det fastsatt kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i regionen i 2021.

– annonse inline –

Etter at departementet har behandlet klagene, er vedtaket i hovedsak opprettholdt, men med følgende endring:

– Departementet tar inn vilkår om at bjørnebinne(r) med unge(r) som opptrer sammen under skadefellingsforsøk og lisensfelling skal være unntatt fra tillatelsen. Departementet tar også inn vilkår om at de tiltak som er mulige for å unngå at binner felles, skal være iverksatt. Det vil for skadefelling ikke innebære at binner ikke kan felles, men at det ikke må skje vilkårlig. For lisensfelling betyr det at man skal unngå å felle binner. Videre tar departementet inn et vilkår om at Statsforvalteren gis fullmakt til å avslutte lisensfellinga dersom det blir felt binne under skadefelling eller lisensfelling, heter det i konklusjonen.

– Departementet har i sin avgjørelse lagt vekt på skadehistorikken og skadepotensialet knyttet til bjørn i region 5. Departementet finner at den vedtatte kvoten for betinget skadefelling, eventuelt lisensfelling, av tre bjørner i forvaltningsregion 5 ikke truer bestandens overlevelse og ikke er til hinder for å nå det regionale bestandsmålet neste år. Departementet viser til at Statsforvalteren i hvert enkelt tilfelle der det kan bli aktuelt med skadefelling blant annet skal gjøre en vurdering av om det finnes annen tilfredsstillende løsning for å forhindre tap av beitedyr. Klagene er delvis tatt til følge, skriver avdelingsdirektør Torbjørn Lange i departementets avgjørelse. Klagene er delvis tatt til følge.

Les hele saken med beslutning fra departementet.

– annonse bottom –