– annonse top –

Norsk ornitologisk forening har kåret lappspurven til «Årets fugl 2020» av Norsk ornitologisk forening.

Lappspurven er på tilbakegang i Norge, men finnes helt ned til kysten i de nordligste fylkene. Det er lite kjent hvor lappspurven overvintrer etter at den om høsten forlater Norge.

– annonse inline –

– En betydelig bestandsnedgang er dokumentert hos lappspurven i Norge. Nedgangen synes å ha vært størst i hekkeområdene i Sør-Norge, men norske hekkefugltakseringer indikerer bestandsnedgang også i Nord-Norge. Nedgangen nasjonalt antas å ha vært i størrelsesordenen 30 – 50 % over en tiårsperiode fram mot 2015. Av denne grunn er arten plassert i kategorien «Sårbar» (VU) i den norske rødlista for arter, skriver NOF på egne hjemmesider.

Fra 1980 til 2010 ble en tidligere solid bestand av lappspurv på Hardangervidda redusert med 85 prosent. Kunnskapen om lappspurven i Sør-Norge er kunnskapen om arten dårligere.

I noen områder i Troms og Finnmark er lappspurven tallrik, og er i enkelte områder blant de vanligste spurvefuglene.

– Med valget av lappspurven som Årets fugl i 2020, ønsker NOF å sette fokus på arten, og den urovekkende bestandsutviklingen som er dokumentert for den norske hekkebestanden. Vi håper at vi med dette kan innhente ny kunnskap om artens utbredelse og forekomst i Norge, og dermed gi en oppdatert vurdering av lappspurvens status hos oss, heter det i foreningens begrunnelse for å velge denne arten til årets fugl.

– annonse bottom –