Kan ikke bruke motorkjøretøy til hundespannløype

Jakub Fiedler, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
– annonse top –

Statsforvalteren slår fast at adgangen til å bruke motorkjøretøy for å kjøre opp hundespannløyper er begrenset.

Hovedregelen etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er at motorferdsel i utmark er forbudt. Dette er for å ivareta hensynet til friluftsliv, sårbar natur, vilt og annet dyreliv. Motorferdselregelverket inneholder flere unntak fra dette forbudet og aktiviteten må komme under ett av unntakene for å være lovlig, skriver Statsforvalteren i Innlandet.

Idrettslag i form av hundekjøringslag kan kjøre opp skiløyper for allmennheten for så å bruke de samme løypene til hundekjøring. Dette tillates i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 e, som gir hjemmel for å kjøre opp «skiløyper og skibakker for allmennheten» når kjøringen foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Det er hovedformålet med kjøringen som avgjør om aktiviteten er tillatt eller ikke.

– annonse inline –

Hundekjøring

Dersom det ikke kjøres opp skispor, men kun kjøres løypetrase for hundekjøring vil dette ikke være å anse som oppkjøring av skiløyper. I tillegg kan den enkelte kommune regulere omfanget ved å gi bestemmelser om områder, traseer, sesonglengde mv. Det er derfor viktig å undersøke om kommunen har slike bestemmelser, heter det.

Unntak for skiløyper

– Kjøring som ikke faller under unntaket om skiløyper må det søkes om til kommunen. Etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 kan kommunen tillate kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte, heter det i en melding fra Statsforvalteren i Innlandet.

Transportbehovet skal i tillegg «vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.» Bestemmelsen er en snever unntaksregel. Oppkjøring for å tilrettelegge for hundespann er omtalt i rundskriv t-96/1 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82. Der står følgende i punkt 7.3.2:

Preparering av hundespannsløyper

Når det gjelder snøscooterpreparering av hundespannsløyper, har Miljøverndepartementet lagt til grunn at snøscooterpreparering av turistløyper bare for hundespann/hundesleder ikke vil være tillatt. Det innebærer imidlertid ikke at all oppkjøring av hundespannsspor vil være ulovlig. Etter forskriftens § 3 første ledd bokstav e kan motorkjøretøy på vinterføre nyttes til «opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter». I disse løypene vil det også kunne kjøres med hundespann.

Oppkjøring

Videre vil det kunne gis tillatelse til preparering av hundespannsløyper etter nasjonal forskrift § 6 i visse tilfeller, etter et konkret skjønn innenfor de rammer § 6 setter. Det vil f.eks. kunne være innenfor lovens rammer å gi tillatelse til oppkjøring av hundespannsløyper som skal brukes i samband med handikapkjøring. Departementet antar også at det vil kunne gis tillatelse til preparering av slike løyper i samband med hundespannskjøring i idrettslig sammenheng, f.eks. enkeltarrangementer av sportslig karakter.

Statsforvalteren viser for øvrig til et tidligere brev fra Klima- og Miljødepartementet til NHO Reiseliv datert 3. februar 2021.

– annonse bottom –