– annonse top –

Forsvarets nye behov knyttet til den nye kampflyplassen på Evenes i Nordland skaper problemer for en rekke naturreservater som omgir lufthavna.

Dette er et tema som Norsk ornitologisk forening (NOF) har tatt opp på sine egne hjemmesider. Ifølge NOF-avdelingen i Nordland tar den militære flystasjonen tar langtidsplanen for Forsvaret ikke hensyn til de internasjonale verneverdiene som er tydeliggjort gjennom Ramsar-konvensjonen. Det er heller ikke tatt høyde for risiko for kollisjoner med fugl. NOF mener Forsvaret heller ikke har tatt hensyn til problemer knyttet til forurensning til grunnvannet og vassdrag.

– annonse inline –

Etterlyser økologisk kompensasjon

– Evenes lufthavn er plassert innenfor et større, viktig våtmarkssystem knyttet til Kvitforsvassdraget og nærliggende gruntvannsområder i sjø. Flere av vannene, som sørenden av Langvatnet, Svanvatnet, Nautåvatn, Kjerkevatnet og sørenden av Lavangsvatnet, er vernet som naturreservat gjennom verneplan for våtmarker. Blant karakterartene i området er horndykker, en globalt og nasjonalt rødlistet art. Den er kategorisert som sårbar (VU). Flere av naturreservatene er norske Ramsar-områder, og underlagt Ramsar-konvensjonen. I tillegg til verneområdene finnes flere registrerte naturtypeområder av stor internasjonal og nasjonal verdi, og flere lokaliteter som er særlig viktig for biologisk mangfold, mener NOF.

Påvirker naturverdier

– En utvidelse av den militære aktiviteten ved Evenes vil påvirke viktige internasjonale naturverdier, selv om man unngår fysiske arealinngrep i reservatetene. Også lysforurensing, endret støybilde, ny og endret problematikk knyttet til kjemikaliebruk og kollisjonsfare med fugler (bird-strikes) er miljøpåvirkninger som nå vil gjøre seg gjeldende ved Evenes. Når det nå ser ut til å bli en utbygging i området, burde økologisk kompensasjon vært benyttet. Økologisk kompensasjon skal sikre at det ikke finner sted et netto tap av verdifull natur, og natur-restaurering og vern av områder som ellers ikke ville blitt vernet, er aktuelle virkemidler. Dessverre er ikke dette en del av oppfølgingsprogrammet, slik NOF ettelyste allerede i forslaget til planprogram. Økologisk kompensasjon bør i langt større grad benyttes når storsamfunnet overkjører natur som burde vært vernet, eller som allerede er vernet. 

Ønsker utvidelse av Ramsar-områdene

Også i prosessen med å utpeke nye verneområder tapte Evenes nylig en viktig kamp, mener NOF.

– For å bøte på manglene ved dagens vern, knyttet til både typer natur, omfanget og hvor i landet vi har finner vernet, har Stortinget ønsket mer vern. Under behandlingen av forslaget, presiserte et samlet Storting at utvidelser av eksisterende Ramsar-områder bør prioriteres. På den måten kan vi få større, sammenhengende områder som ivaretar ulike landskapselementer og økologiske funksjoner på en bedre måte, framholder NOF.

Forkastet av Miljødirektoratet

Kjerkvatnet og Nautå naturreservat er blant verneområdene i vassdraget som fikk ramsarstatus i 2011. Fylkesmannen i Nordland foreslo en utvidelse av reservatet i i februar 2019, som en del av den supplerende verneprosessen. Dessverre ble forslaget forkastet av Miljødirektoratet, slik at forslaget falt ut av listen over aktuelle områder sendt til Klima- og miljødepartementet, ifølge

– annonse bottom –