Jegerforbundet krever nye metoder mot ulv

– annonse top –

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) ønsker ikke økte bestander av rovdyr i Norge. Til to departement har de opplyst at nye metoder må tas i bruk for å redusere rovdyrbestandene i Norge til et minimum.

NJFF var tirsdag i dialogmøte med statssekretærene i Klima- og miljødepartementet og Landsbruks- og matdepartementet.Tema var rovdyrforvaltning, og med seg hadde NJFF næringsorganisasjonene.

– annonse inline –

– NJFF var jegernes klare stemme på møtet, og tok blant annet opp at vi mener løs på drevet halsende hund bør tillates på ulv. Hundene som skal benyttes på skadefelling om sommeren, må også kunne trenes på ulv og få erfaring under lisensfelling om vinteren. Det har det siste året kommet frem betydelige erfaringer rundt bruken av hund på ulv og vi har sett at skadefelling av ulv har blitt mye mer effektivt med løs på drevet halsende hund, skriver NJFF på sine egne hjemmesider. Og skriver videre:

«Oppfølging av lovendringene 

NJFF ba også om en vurdering fra departementene rundt endringen av § 18 i naturmangfoldloven som Stortinget vedtok i juni, og der det nå heter: «Det skal ved vurdering av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget er nådd.» NJFF ønsket en redegjørelse av hvilken betydning denne endringen får. Vi ga uttrykk for våre forventninger til vedtakene om lisensfelling som skal fattes fremover, og viste til at både ulvebestanden og jervebestanden, i noen områder, ligger betydelig over vedtatt bestandsmål. Tilbakemeldingen fra departementene var at denne endringen er en lovfesting av hensyn som allerede legges til grunn i arbeidet med fastsettelse av fellingskvoter og eventuell klagebehandling av kvotevedtak.

Vi må ha en forståelig forvaltning

 – Skal man få ned konflikten så må Stortingets bestandsmål følges opp. NJFF bidrar til bestandsregistrering og den utøvende forvaltningen av våre store rovdyr. En mest mulig transparent og forståelig forvaltning for folk flest hvor bestandsmålene følges er viktig for å bygge tillitt, understreket leder i NJFF, Knut Arne Gjems.»

– annonse bottom –