Jeger får kjøre ATV i sårbart verneområde

Bildet er tatt av Markus Hartlieb fra Pixabay
– annonse top –

En jeger i Nordland har fått tillatelse til å kjøre ATV i et sårbart naturreservat i Narvik kommune.

Det er Fylkesmannen i Nordland som har godkjent en søknad for å frakte skutt elg ut fra naturreservatet Melkevatn-Hjertvatn-Børvatn naturreservat i Narvik kommune.

– annonse inline –

Jaktlaget får muligheten til dette i to uker i overgangen mellom september og oktober, og må følge strenge regler. Jegerne får kjøre en tur per skutte elg i reservatet, og må bruke eksisterende spor der det lar seg gjøre. Det er ikke tillatt å skade terrenget, og det kan ikke kjøres på blaut myr.

I utgangspunktet forbudt

I vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland går det fram at motorferdsel i utgangspunktet er forbudt i verneområdet. Årsaken er at motorferdsel kan ha negative effekter for verneverdiene gjennom terrengslitasje og støy.

– Det er tillatt uten søknad å benytte «lett beltegående kjøretøy som ikke setter varig spor i terrenget» for utfrakt av felt elg. Miljødirektoratet har definert at med «lett beltegående terrengkjøretøy» menes i denne sammenheng elgtrekker, jernhest og ATV med belter. Det er åpning for å gi dispensasjon også for bruk av «annet kjøretøy enn lett beltekjørt» etter søknad, heter det i vedtaket:

«Barmarkskjøring, både med og uten belter, har stort potensiale for å påføre skade på vegetasjonen. Kjøreatferd er derfor viktig og det settes krav om å kjøre slik at det ikke settes varige spor. Det betyr blant annet at man må være varsom slik at ikke vegetasjon rives opp. I hellende terreng vil kjørespor kunne danne «bekker» gjennom at vann renner etter sporet og etter hvert fordyper og forsterker skadene. Dette vil kunne ha drenerende effekt i særlig hellende myr og våtmark og på sikt endre vannhusholdningen i området og dermed også vegetasjonen. Fylkesmannen mener i utgangspunktet at beltekjøretøy bør anvendes da det medfører mindre fare for uheldige slitasje. Deler av Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat har områder med sårbar vegetasjon og særlig bløte områder hvor faren for slitasje er overhengende. Det settes derfor som vilkår at det ikke skal kjøres i blaut myr eller annet bløtt terreng med dårlig bæreevne.»

– Tillatelse til bruk av ATV uten belter begrenses til inntil én tur pr felt elg. Elgen skal være felt før kjøring starter, dette for å unngå unødig kjøring i området. Vi oppfordrer også til å, så langt det lar seg gjøre, felle elg i utkanten eller utenfor reservatet for å unngå kjørespor.

Setter grenser

Fylkesmannen oppfordrer ATV-kjøreren om å benytte eksisterende skjørespor, traseer og kjerreveier der det finnes slike.

– For å få erfaring med mulig slitasje etter bruk av ATV i området settes det krav om at dere leverer GPS-logg for kjøring innenfor reservatet etter endt jakt. Hensikten med dette er å kunne gå traseene i ettertid og vurdere eventuelle kjøreskader eller potensialet for slike, står det i vedtaket.

Ikke for stor belastning

Fylkesmannens vurdering er at en begrenset kjøring med de vilkår som er satt ikke skader formålet med vernet. All motorisert ferdsel medfører en viss grad av forstyrrelser for dyrelivet, heter det. Og det er satt vilkår i dispensasjonen om at motorferdselen bare gjelder en tur per felt elg. Vi vurderer at den samlede belastningen av denne og annen aktivitet ikke blir for stor.

– Med de vilkår som er satt vil omsøkt motorferdsel ikke være negativt for verneverdiene. Fylkesmannen gir dermed dispensasjon, skriver underdirektør Mia Marthinus Husdal i vedtaket.

– annonse bottom –