– Jakt løser ikke kampen mot skrantesyke

– annonse top –

NOAH – for dyrs rettigheter – mener at jakt ikke er løsningen i kampen mot skrantesyke.

I en uttalelse sier NOAH at årevis med utbygging og menneskelig aktivitet på Hardangervidda har presset villreinen til stadig mindre områder og fører til økt smittepress.

– annonse inline –

Flere tusen reinsdyr er allerede skutt på grunn av myndighetenes tiltak for å redusere reinens tetthet i disse områdene. Men reduksjon av tetthet må gjøres ved at reinsdyrene får mer plass, ikke ved at de tas livet av, mener NOAH.

I disse dager skytes opptil 2500 villrein på Hardangervidda – 25-45% av bestanden. For bukker over 3 1/2 år er det bestemt at alle bør skytes. I tillegg starter også den ordinære jakta på reinsdyr i dag, som gjelder for alle reinområdene. Reinsdyrene er presset på alle kanter, og fra i år vil villreinen endre status på norsk rødliste, fra «livskraftig» til «nær truet».

Undersøkelser fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Vitenskapskomiteen (VKM) viser utfordringer ved at menneskelig aktivitet presser reinen til mindre areal. Både direkte på grunn av utbygging og beitebruk, men også fordi reinen for eksempel ikke vil krysse turstier hvor det ofte er mennesker. Jakt på flokker som allerede er presset til å bruke begrensede områder, fører til stress og store dyrevelferdsmessige konsekvenser.

– Stress fra menneskelig aktivitet er en betydelig risikofaktor for dårligere generell helse hos rein. Myndighetenes tiltak bør derfor være å fjerne mest mulig av menneskelig påvirkning, og heller gjøre leveforholdene til reinsdyr mer naturlige. Dette inkluderer å fjerne forstyrrelser fra sauebeiting. Tiltakene bør også inkludere fredning av truede, naturlig tilhørende rovdyr og skånsom monitorering som inkluderer avliving av klinisk syke dyr. Jakten som nå foregår strider mot dyrevelferdsloven – dyrene stresses kontinuerlig med slik intens jakt.

NOAH har fått tips fra vitner som beskriver hvordan reinene er på kontinuerlig flykt og under ekstremt press. sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

At alle store rovdyr er utryddet på Hardangervidda, har også VKM lagt frem som et problem for reinens helse.

– Å restaurere økosystemer med dens arter – inkludert topp-predatorer – er blant FNs hovedstrategier for å imøtegå naturkrisen. Det er absurd at Norge har lagt opp til at ville dyr ikke skal leve i naturlige økosystemer, men isteden i være gjenstand for kontinuerlig menneskelig påvirkning, sier Martinsen.

– annonse bottom –