– Regjeringens mål er å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Vi er godt i gang når det gjelder norsk privatbilisme, der norsk elbilpolitikk er ledende i verden. Nå må vi få ned utslippene fra næringstransporten. Da kan et CO2-fond være et viktig virkemiddel, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regjeringen har hatt samtaler med næringslivsorganisasjonene om et CO2-fond for næringstransport. Det er enighet mellom næringslivet og regjeringen om behovet for å få ned utslippene fra næringstransporten. Regjeringen har samtidig vært opptatt av å unngå unødig byråkrati, oppnå varig omstilling og høyest mulig klimakutt for hver krone.

En halv milliard

Det er nå klart at NHO og de andre organisasjonene ikke ønsker å fortsette samtalene fordi man er uenig med regjeringen om organiseringen av fondet.

Regjeringen vil finansiere et CO2-fond for næringstransporten over statsbudsjettet, og det er i 2019 satt av 494millioner kroner for dette formålet. Støtten skal administreres av Enova.

Næringslivsorganisasjonene har på sin side ønsket at fondet skal finansieres gjennom at næringen fritas for CO2-avgift mot at de forplikter seg til å kutte i utslippene.

– CO2-avgiften er hovedvirkemiddelet i regjeringens klimapolitikk. Avgiften er i tråd med det grunnleggende prinsippet om at forurenser betaler. Det er derfor ikke aktuelt å redusere denne. Tvert om har regjeringen varslet en opptrapping av CO-avgiften, sier Ola Elvestuen.

Utredninger viser at et CO2-fond som skissert av næringslivsorganisasjonene vil innebære høye administrasjonskostnader og utfordringer med hensyn til kontroll. Regjeringen ønsker ikke å bygge opp en ny organisasjon ved siden av Enova, eller å gi forurensere fritak for CO2-avgift.

Bruk av biodrivstoff

Et bindende utslippskutt slik næringslivsorganisasjonene har skissert, forutsetter dessuten omfattende bruk av biodrivstoff. Det kan ha flere negative sider, og bidrar i liten grad til innovasjon.

– Vi beklager at næringslivsorganisasjonene ikke ønsker å videreføre samtalene med regjeringen om innrettingen av et CO2-fond. Utslippene fra transportsektoren skal ned. Her har næringsliveten viktig rolle å spille, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regjeringen har ikke desto mindre satt i gang arbeidet med å sette opp et CO2-fond innenfor rammene av Enova og legger opp til at arbeidet kan starte raskt. Enova har ambisjon om å lansere ordningen før sommeren.

Under Enova

– Jeg tror et CO2-fond under Enova vil være et mer effektivt redskap for å redusere utslippene fra næringstransporten. Invitasjonen til næringslivet om å delta i utformingen av dette fondet, står fortsatt ved lag. Vi diskuterer gjerne ulike modeller for støtte til ny teknologi, men forutsetter at alle må betale for utslippene sine, sier Elvestuen.