– annonse top –

Statsforvalteren i Oslo og Viken har høy beredskap for å håndtere hendelser med rovvilt.

Det er opprettet en egen ordning med beredskapsvakt og sms-varsling til beitebrukere. Disse skal håndtere hendelser når hundre tusen sau og 15.000 storfe slippes ut på utmarksbeite. Dette er et dyrevelferdsmessige gode for dyrene, men det kan også oppstå skader fra rovvilt, opplyser Statsforvalgeren.

- artikkel innside -

Statsforvalteren har høy beredskap for å håndtere hendelser med store rovdyr gjennom beitesesongen med en egen beredskapstelefon bemannet fra tidlig om morgenen til sent på kveld, fram til 15. september. Statsforvalteren varsler på sms om viktige hendelser med store rovdyr, til beitebrukere og andre som har registrert seg.

Statsforvalteren varsler også på SMS om viktige hendelser med store rovdyr til beiterbrukere og andre som ønsker det. Det er samarbeid med Statens naturoppsyn og Mattilsynet. Det er sendt ut en brosjyre til alle registrerte husdyreiere i Oslo og Viken med nyttig informasjon om rovvilt og beitedyr i fylkene, som inneholder kontaktinformasjon til rovviltkontakter i Statens naturoppsyn. De kan kalles ut for å se på skadede eller drepte husdyr for å avklare skadeårsak.

Når det oppstår skader eller mistanker om skader fra store rovdyr jobber forvaltningen aktivt for å begrense tap og bistå saueeiere.

– artikkel nede –