Her øker erstatningene kraftig, men ikke på grunn av ulv

Foto: Pixabay
– annonse top –

Erstatningene for tap av sau til rovdyr økte med cirka fem millioner kroner i Innlandet fylke i 2021, men det er ikke på grunn av ulv.

Det viser nye tall fra Statsforvalteren i Innlandet. I fjor ble det utbetalt 14 millioner kroner, som er en oppgang på cirka fem millioner kroner fra året før.

– annonse inline –

For hver eneste sau som er dokumentert tapt til rovdyr, blir 19 dyr erstattet. Det er med andre ord 18 udokumenterte tap for hvert tap som erstattes.

– Antallet sau omsøkt erstattet til fredet rovvilt har hatt en nedgående trend over år. I 2021 er det en økning i antall søknader og antall dyr som søkes erstattet sammenlignet med fjoråret. Statsforvalteren har fått inn 347 søknader i 2021, noe som er en oppgang på 47 søknader sammenlignet med 2020. Det ble søkt om erstatning 8074 dyr i Innlandet i 2021. Sammenlignet med 2020, er antall omsøkte dyr økt med rundt 30 prosent (1841 dyr, melder Statsforvalteren i Innlandet.

5470 dyr

Statsforvalteren har erstattet 5470 dyr søknadsåret 2021. Det er 1683 flere dyr enn i 2020, melder Statsforvalteren, som gjør oppmerksom på at tallene for omsøkte dyr er høyere enn det som maksimalt kan erstattes, da normaltapet ikke er trukket fra hos alle søkere. Dersom man trekker fra alt normaltapet, kan det maksimalt erstattes 6025 sau. I 2021 er det dermed erstattet cirka 91 prosent av det som maksimalt kunne vært erstattet.

Selv om det er en liten oppgang i skadene for 2021, har omfanget falt markant for Hedmark sin del siden 2002. Da ble det erstatte tap for cirka 80 millioner kroner i løpet av én sesong. I Oppland det det samme år erstattet tap tilsvarende nærmere 60 millioner kroner.

Tapstallene går jevnt nedover

– Det totale bildet over år er at tapstallene til fredet rovvilt går ned, med noen svingninger mellom år. I 2021 er det en økning i tapstall sammenlignet med året før.

Erstatningsoversikten viser at flest sau blir erstattet til jerv i Innlandet (63 %), deretter gaupe (13 %), ulv (9 %), bjørn (8 %), kongeørn (4 %), og ukjent fredet rovvilt (2 %).

Sammenlignet med tallene for 2020, er størst øking av sau erstattet til jerv og bjørn, og størst reduksjon av sau erstattet til ulv.

– annonse bottom –