Her får de skyte bjørn

– annonse top –

Her har Fylkesmannen gitt tillatelse til å skyte bjørn

I et vedtak fra Fylkesmannen i Innlandet vises det til at det nylig ble observert bjørn som passerte en vei i Engerdal kommune, Elgå reinbeitedistrikt hvor det er mye tamrein.

– annonse inline –

– Det ble søkt om skadefellingstillatelse på bjørnen som ble observert på bakgrunn av jaging/skremming av rein. Det forelå ikke dokumentert skade på vurderingstidspunktet. I dette tilfellet var det mulig å forsøke andre forebyggende tiltak, siden bjørnen var merket i forbindelse med et forskningsprosjekt som gjennomføres i Idre Sameby. Prosjektet har som formål å finne ut mer om hvor ofte bjørn angriper rein. Det lot seg derfor gjøre å ta utgangspunkt i siste kjente posisjon, og Miljødirektoratet nyttet helikopter for å drive bjørnen over til svensk side. Etter få dager kom den samme bjørnen tilbake til Engerdal. Etter at det den 15.6. ble dokumentert to skader på tamrein ga Fylkesmannen muntlig skadefellingstillatelse, heter det i tillatelsen fra Fylkesmannen i Innlandet.

Ut fra en samlet vurdering med vektlegging av potensialet for framtidige skader dersom bjørnen fortsatt oppholder seg innenfor beiteområdene, finner Fylkesmannen å kunne tillate skadefelling på en 1 bjørn innenfor et nærmere avgrenset område og tidsrom som framgår av vilkårene for tillatelsen. Alvdal kommune har ansvaret for å lede gjennomføringen av fellingsforsøket.

Følgende vilkår er knyttet til fellingstillatelsen:

  1. FellingsområdeteravgrensettilågjeldeEngerdalkommunenordforfv.26ogfv.218fra Femundsenden til riksgrensen mot Sverige, og øst for Femunden.
  2. Fellingstillatelsen gjelder felling av en–1-bjørn i tidsrommet 15.6.2020 kl.21:00 til 23.6.2020 kl. 12:00.
  3. Skadefellingsforsøketskalrettesmotskadevoldendeindivid.Innsatsenbørstyresmotdertapene sist har skjedd, og der de eventuelt utvikler seg videre. Binne med unger er unntatt fra fellingstillatelsen.
  4. Alvdalkommuneeransvarligforgjennomføringavfellingsforsøket.Fylkesmannenkreveratdet kun er personer oppført på liste oversendt Fylkesmannen som har anledning til å delta i fellingsforsøket. Hvis det blir endring, må Fylkesmannen ha skriftlig beskjed om dette. Fylkesmannen krever at deltakerne i fellingslaget – jegere og hundeførere – oppfyller kravene til og innehar lisens, jf. kravene i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, av 22.3.2002 nr 313, §§ 13 og 14. Deltakerne på fellingsforsøket – jegere og hundeførere – skal ikke være siktet eller under etterforskning, dømt eller ilagt forelegg for brudd på naturmangfoldloven, viltloven eller våpenloven, eller forskrifter hjemlet i disse.
  5. I henhold til rovviltforskriften §9a kan deltakere fra kommunale fellingslag få godtgjøring knyttet til fellingsforsøket. Fylkesmannen legger til grunn at fellingsforsøket skal gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Fylkesmannen setter en økonomisk ramme på kr. 65 000,- til dette skadefellingsforsøket. Det gis i tillegg tilsagn om inntil kr. 10 000,- til dokumenterte utgifter i samband med fellingsforsøket (kjøring, bompenger etc., ikke lønn). I tillegg til fastsatt maksimal døgnsats (1600,- pr. døgn), skal kommunene også beregne feriepenger og arbeidsgiveravgift, og dette skal kommunen dekke innenfor de nevnte rammen fra Fylkesmannen. Rammen er å betrakte som endelig for den perioden tillatelsen varer. Dersom kommunen mener det er ekstraordinære omstendigheter som gjør at rammen bør økes, må det tas kontakt med Fylkesmannen i forkant. Kommunen må sørge for at deltakerne i fellingslaget fører timelister og oversikt over antall kjørte kilometer og andre utgifter. Kommunen skal sende sin fellingslogg, med detaljert oversikt over utgifter knyttet til fellingsforsøket til Fylkesmannen i Innlandet innen tre dager etter endt fellingsforsøk.
  6. For å få mer informasjon om hva som skillerf ellingsforsøk der fellingslagene lykkes,fra fellingsforsøkene der de ikke lykkes er det i 2019 etablert en egen rapporteringsløsning i Miljøvedtaksregisteret. Ved iverksetting av tillatelser stilles det fra 2020 krav om at det blir lagt inn rapport for det enkelte fellingsforsøk i denne løsningen. Lenke til rapporteringen er å finne på det aktuelle fellingsvedtaket på www.miljøvedtak.no , se også vedlagte veiledning for rapportering.

Fellingsleder skal rapportere til Fylkesmannen om forbruk av rammen innen 3 dager etter endt skadefellingsforsøk. Dersom rapporteringen over ressursbruk i Miljøvedtaksregisteret er fyllestgjørende er det ikke behov for egen rapportering til Fylkesmannen om ressursbruk.

  1. Bjørnsomblirfeltimedholdavdennetillatelsenerviltfondetseiendom.Ingenkanderforpå noen måte gjøre seg nytte av felt dyr eller deler av dyret (inkl. hår, blod) uten nærmere samtykke fra Miljødirektoratet. Felt dyr skal vommes ut og tas vare på slik at kjøttet kan omsettes. Om mulig veies dyret før utvomming. Frakt og oppbevaring av brunbjørn avklares med Fylkesmannen.
  2. FellingsstedetskalkunnepåvisesdersomFylkesmannen,SNOellerpolitietkreverdette.
  3. Vedfellingskaldetbenyttesvåpenogammunisjongodkjentforstorviltjakt,jf.forskriftom utøvelse av jakt og fangst av 22. mars 2002, jf § 15 og 16.

10. Felling eller forsøk på felling av bjørn skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen og politiet. Dersom bjørn påskytes uten felling/skadeskytes, avgjør Fylkesmannen hvordan videre ettersøk skal gjennomføres. Generelt for ettersøk av gaupe, bjørn, jerv og ulv gjelder bestemmelsen i rovviltforskriften § 17.

11. Fellingslaget skal melde tilbake til Fylkesmannen minimum en gang pr. døgn om gjennomføringen av fellingsforsøket. Dersom fellingslaget får kontakt med bjørn, skal Fylkesmannen varsles oftere så vidt det er praktisk gjennomførbart. Etter kontortid (08.00-15.00) kan Fylkesmannen kontaktes via vakttelefonen – tlf. nr. 970 29 840.

12. Alle som deltar i fellingsforsøket skal ha kopi av dette brevet og være kjent med vilkårene for fellingstillatelsen.

13. Fylkesmannen kan til enhver tid endre ett eller flere av vilkårene, eller inndra fellingstillatelsen.

– annonse bottom –