Her får de ikke felle bjørn

Bildet er tatt av Dave Hostad fra Pixabay
– annonse top –

– På denne tiden av året er det ikke akutt fare for tap av sau til bjørn.

Det er Miljødirektoratets begrunnelse for å avslå en søknad om skadefelling av bjørn i Grane kommune i Nordland.

«Miljødirektoratet viser til at Nordland er langt fra å oppnå bestandsmålet for bjørn for regionen, og at eksisterende forvaltningsplan ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til å bygge opp en bjørnebestand innenfor et definert forvaltningsområde, jf. prinsippet om differensiert forvaltning. Det ble i 2018 påvist 2 hannbjørner i Nordland. I 2019 er det påvist en hannbjørn i Grane i tillegg til en hannbjørn som ble skutt under skadefelling i Evenes i vår. Miljødirektoratet viser videre til at forvaltningsområdet som er satt av i Nordland vanskelig kan benyttes som et egnet område for å ivareta regionens bestandsmål, eller til å legge til rette for en forutsigbar forvaltning. Med bakgrunn i overnevnte, samt det lave antallet bjørn som er påvist i Nordland vurderer Miljødirektoratet at terskelen for felling av bjørn i regionen er høy.

– annonse inline –

Miljødirektoratet legger videre avgjørende vekt på at det ikke er en pågående akutt tapssituasjon i området. På denne tiden av året er sauene sanket fra utmarksbeite.»

– annonse bottom –