Hele landet skal kontrolleres

Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av toodlingstudio fra Pixabay
– annonse top –

Miljødirektoratet og Statsforvalteren skal gjennomføre tilsyn over heile landet med kontroll av større kommunale avløpsanlegg i august til september 2021.

Statsforvaltaren i Vestland melder at de i høst i en landsdekkjande tilsynaksjon for kommunale avløpanlegg som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14 . Tilsynaksjonen er initiert av Miljødirektoratet og er felles for alle statsforvaltarembeta i landet. Aksjonen vil pågå i uke 33 – 39, 2021 .

– annonse inline –

Statsforvaltaren i Vestland har varslet seks av våre kommuner om at vi kommer på tilsyn. Vi har bedt kommuneledelsen om å delta da hovedmålet med aksjonen er ansvarleggjering av kommuneledelsen i avløpsektoren.

Dagens situasjon

Situasjonen i dag er at mange tettbygde områder er utvidet uten at reinsekapasiteten på avløp har økt tilsvarende. Det er også mange avløpsreinseanlegg som ikke oppfyller rensekravene i forskriften.

Manglende etterleving av gitt krav kan gi ulovlige utslipp av kommunalt avløpsvann.
Utslipp av organisk stoff og næringssalter kan bevirke overgjødsling (eutrofi), algeoppblomstring og fiskedød. Mangelfull rensing kan også bevirke økt utslipp av mikroplast og miljøgifter.

Om aksjonen

Hensikten med årets aksjon er å kontrollere at kommunene tar sitt ansvar for at avløpanleggene inklusive ledningnett er innrettet i tråd med regelverket og gjeldende bevilling, og at de har etablert rutiner som sikrer at kravet også blir holdt over tid.

Hovedmålet for aksjonen er ansvarleggjering av kommuneledelsen og i mindre grad tekniske krav til reinseanlegga. Det er viktig at dem som skal ta avgjørelser i kommunen om f.eks. etablering av nye bostedsområder eller næringsområder, har kunnskap om reinsekapasiteten og kravene i utslippsbevillinger og forskrifter.

– annonse bottom –